Yttrande 2011-03-27

Följande förslag tillstyrks:

Hövik 3:54 

Häggvall 6:1

Långekärr 2:38 (om fastigheten ansluts till kommunalt VA)

Stockevik 1:109

Budalen 1:10.

 

Följande förslag avstyrks:

Pilane 1:2 (regionalt och nationellt utpekat odlingslandskap)

Basteröd 1:7 (riksintresse naturvård, ädellövskog, regionalt och nationellt utpekat odlingslandskap, brant och bergigt)

Önneröd 1:13 (riksintresse naturvård, ädellövskog regionalt värdefullt odlingslandskap)

Höggeröd 2:1 (ängs- och hagmarksområde, gränsar till fornlämningsområde, byggnation som innebär bergssprängning)

Hede 1:2 (ängs- och hagmarksområde, utspridd bebyggelse)

Åkervik 1:4 (ordna detaljplan och VA för Åkervik först)

Budalen 1:2 (utspridd bebyggelse, olämpligt att ta i anspråk orörda områden)

 

För Tjörns naturskyddsförening
c/o Gunilla Strömqvist