Yttrande 2012-01-09

Yttrande över samrådshandlingar för detaljplan Rönnäng 1:553 m.fl, Skalåseberget, Tjörns kommun
 
Tjörns naturskyddsförening har fått samrådshandlingarna på remiss.
 
Yttrande
Nordöstra delen av den föreslagna detaljplanen tillstyrks. Det är ett område som är redovisat med 25 friliggande villor på en bergsplatå på illustrationskartan.
Vi förutsätter att trafiken till det nya området då matas från ”Rönnängs gård området”.
 
Den sydvästra delen av den föreslagna detaljpanen avstyrks med hänvisning till att infartsvägen och den föreslagna bebyggelsen medför ett alltför stort ingrepp i en miljö med höga natur- och kulturvärden.
 
Bakgrund
Stigen från Dammvägen och in mot Dammen är ett närströvområde både med högt kultur- och naturvärde. Hasselstånd, äldre grova sälgar och gamla grindstolpar följer dig på vandringen ner mot Dammen. Här ledde Rönnängsborna sina kor förr i tiden till att beta på gräsmarkerna runt Dammen. Av planhandlingarna framgår att det även finns rester av äldre boplatser i området.
 
Dammenområdet borde tas tillvara som närströvområde. Tjörns naturskyddsförening föreslår därför att stigen vid Dammen återställs så att man enklare kan tas sig över till Tuveslätt t ex. Vi föreslår vidare att Dammen återställs till en damm. Man kan t ex dämma den sprängda kanalen, som avvattnar Dammen, till en lämplig nivå så att Dammen återigen får en vattenspegel. På så vis skapar man en miljö som bidra till att öka den biologiska mångfalden.
Stöd för att tillskapa småvatten finns att söka hos Länsstyrelsen.
 
Stöd för vårt yttrande finns i miljömålet ”Mål för god bebyggd miljö 2020” där det bl a nämns att natur och kulturvärden skall tas tillvara och utvecklas i samband med detaljplanearbeten.
 
För Tjörns naturskyddsförening
/Gunilla Strömqvist