Yttrande 2012-01-10

Yttrande över förhandsbesked
 
RÄVSAL 2:1 ( dnr 2010/0266)
Accepteras som kompletteringsbebyggelse.
Dock är recipienten redan ett övergött vattendrag som mynnar i havsvik. Samordning och förbättring av avloppsreningen i området borde föregå ytterligare bebyggelse.
 
HOVLANDA 1:20 (dnr 2011/1492)
Accepteras som kompletteringsbebyggelse.
Här är recipienten Säbyån, som mynnar i Säbykile som är ett Natura 2000 område. Här borde en samordning och en förbättring av avloppsreningen i Hovlanda föregå ytterligare bebyggelse.
 
TOLLEBY 1:6 (dnr 2011/1509)
Se yttrande Rävsal 2:1
 
HÄGGVALL 1:44 (2011/1340)
Sökande har sågat ner en nyckelbiotop med ädellövskog i närheten. Vägdragningen redovisad genom kalhygget.
Det är knappast meningsfullt att avstyrka detta nu när han redan beviljats förhandsbesked tidigare. Skogsstyrelsen kunde inte driva ärendet mot fastighetsägaren eftersom förhandsbeskedet var lämnat inom del av nyckelbiotopen. (Uppgift från Lars Rudh, Skogsstyrelsen)
Förhandsbeskedet tillstyrks under förutsättning att sökande låter lindarna växa upp igen som kompensationsåtgärd.
 
 
För Tjörns naturskyddsförening
 
Gunilla Strömqvist