Yttrande 2012-09-27

Yttrande över förhandsbesked Åkervik 1:88 (2012/0102)
 
Tjörns naturskyddsförening avstryker förhandsbesked. Platsen ligger i närheten av ett ängs- och hagmarkområde som är utpekat av Länsstyrelsen som skyddsvärt. I Tjörns naturvårdsprogram är det klass 2, område 95, värdefull naturbetesmark.
 
För Tjörns naturskyddsförening
Gunilla Strömqvist