Yttrande 2013-01-07

Yttrande över utställningshandlingar
 
Detaljplan för Rönnäng 1:553 m fl, bostäder på Skalåseberget
Tjörns naturskyddsförening vidhåller sitt tidigare yttrande och avstyrker detaljplanens sydvästra del.
Bakgrunden till det är att det växer hassel, bergek och murgröna i den delen av området, inom de föreslagna byggplatserna.
Dessa nämns inte i biotopkarteringen för område 5, vilket förvånar oss. Se bilder tagna inom område 5.
 
 
 
 
För Tjörns naturskyddsförening
Gunilla Strömqvist