Yttrande 2013-02-25

Yttrande över färjeförbindelser Rönnäng
 
Tjörns naturskyddsförening avstyrker placeringen av ett nytt färjeläge i Vättnesvik.
 
Bakgrunden till det är att området är strandskyddat och att det består av oexploaterad natur
med massiva höga berg och små havsvikar.
 
I tätortstudien för Rönnäng, som kommunen tagit fram, nämns att området med Vättnesvik är känsligt
för exploatering pga höjdpartier, att det är viktigt för landskapsbild och för närrekreation.
 
Enligt miljöbalkens 3 kapitel 1§ står följande: ”Mark- och vattenområden ska användas för det ändamål 
för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov.
Företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.”
 
I 2 kap 6§ miljöbaken nämns att ”för en åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska det väljas en plats
med hänsyn till att ändamålet ska kuna uppnås med minsta intrång eller olägenhet för för människors hälsa eller miljön.”
 
Tjörns naturskyddsförening anser inte att Vättnesvik är val av bästa plats.
Området används som närströvområde av Rönnängsborna. Det finns ett stråk med gångstigar som binder 
ihop Bäckeviksområdet med Rönnäng, där vuxna och barn kan gå till förskolan, skolan, affären och badplatser
i Båtevik och Kårevik, utan biltrafik runtom sig.
 
Förslaget med färjeläge i Vättnesvik får följden att stora mängder berg kommer sprängas bort 
för att tillskapa vägar och parkeringsplatser. Den föreslagna vägdragningen är också underlig. 
En väg in till omådet är redovisad ca 2m utanför matsalen till Rönnängsskola och precis förbi 
den nybyggda förskolan. De andra två vägdragningar medför också ökad trafik inne i 
befintliga bostadsområden samt stora ingrepp i orörd natur.
 
Även ur sjösäkerhetssynpunkt är Vättnesvik en olämplig plats pga att inte finns något naturligt vindskydd.
För att få skydd mot sydvästliga vindar måste man konstruera någon slags pir eller liknande.
 
Tjörns naturskyddsförening förordar att färjeläget ligger kvar i Rönnäng. Det finns en anledning till att Rönnängs hamn 
placerades där en gång i tiden, i lä från Tjörnkalv. 
 
Vi har ingen erinran mot att Stansvik används som färjeläge. Ett förslag som kom fram på samrådsmötet var intressant,
med en kombination av färjelägena i Rönnäng och Stansvik. Om det byggs en rejäl sommarparkering t ex på f d Korda plasts mark
så kunde dagturisterna parkera där och ta färjan därifrån. Turisterna tycker nog det bara är kul att åka lite mer färja.
 
För Tjörns naturskyddsförening
 
Gunilla Strömqvist