Yttrande 2013-06-14

Yttrande över förhandsbesked

Häggvall 6:2
Tillstyrks, kommunalt VA, nära befintlig bebyggelse.
Tolleby 3:59, 3:69
Tillstyrks under förutsättning att de ansluts till kommunalt VA.Röd 1:2 dnr 2013/0201
Avstyrks  Byggnation på den sökta platsen medför ytterligare spridd bebyggelse med långa avstånd till service och allmänna kommunikationer. Skall det byggas i mer i Rödområdet behöver väg, vatten och avlopp samordnas och förbättras. Lokaliseringen strider mot översiktsplanens riktlinjer.

Åkervik 1:92, dnr 2013/0250
Avstyrks dels pga att den föreslagna placeringen av huset, uppe på ett berg, medför sprängning av berg. Vidare kan tomten inte betraktas som en lucktomt. Den medför ytterligare spridd bebyggelse med långa avstånd till service och allmänna kommunikationer. Skall det byggas i mer Åkervik behöver väg, vatten och avlopp samordnas och förbättras.
Halsbäck 2:5, dnr 2013/0217
Avstyrks pga tomten är placerad uppe på berg, vilket medför sprängning dvs för stort naturingrepp. Föreslagen lokalisering strider mot översiktsplanens riktlinjer. Området är klassat som riksintresse för naturvård. VA situationen i Halsbäck behöver samordnas och förbättras. Byggnation i Halsbäck innebär ytterligare spridd bebyggelse och ännu mer bilberoende.
För Tjörns Naturskyddsförening
Gunilla Strömqvist