Yttrande 2013-08-26

Här är yttrande över tre förhandsbesked från Tjörns naturskyddsförening:
 
Sunna 1:234
tillstyrks om det ansluts till det kommunalt vatten och avlopp.Vi ser det som en förtätning av befintligt detaljplaneområde. Klurigt dock med kommunikationer, bygger på bilåkning, eftersom det är väldigt lite bussturer till Kyrkesundsområdet.
 
Kalekärr 1:2
Avstyrks pga att det är utomplans och bidrar till mer spridd bebyggelse som bygger på bilåkning. Det tar i anspråk värdefullt odlingslandskap. Enskilt VA innebär ytterligare belastning på övergödda vattendrag.
 
Olsby 1:4
Avstyrks med hänvisning till det vi skrivit om Kalekärr 1:2 samt att den föreslagna byggplatsen idag är ett relativt obebyggt område. De medför ett rejält intrång i landskapsbilden att bygga tre nya hus på den föreslagna platsen. 
 
För
Tjörns naturskyddsförening
Gunilla Strömqvist