Yttrande 2013-09-06

Yttrande över samråd detaljplan Tubberöd 1:201 m fl Buskär

Tjörns naturskyddsförening har fått rubricerad detaljplan på remiss.

Vi är positiva till en förtätning med bostäder i områden där det finns utbyggd samhällsservice som kollektivtrafik, skolor mm eftersom det förhoppningsvis minskar bilåkandet.
 
Vi är dock lite tveksamma till den planerade kustnära förtätningen i detaljplanen eftersom den riskerar bli ett fritidsboende såsom det närbelägna Havsporten. På Tjörn som i resten av Göteborgsregionen borde det vara prioriterat att bygga hyreslägenheter.
 
Om det föreslagna området ändå byggs är det viktigt att området med gångvägar/hamn/bryggor är tillgängligt för allmänheten. Varför inte starta ett projekt med en brygga längs hela Skärhamns kustlinje. Det hade väl varit ett bra komplement till Akvarellmuseet som besöksmagnet.
 
Vi anser att slutligen att den föreslagna båthamnen kan göras större för att slippa bygga småbåtshamnar på andra oexploaterade platser såsom Goviken.
 
För Tjörns naturskyddsförening
Gunilla Strömqvist