Yttrande 2013-10-16

Röd 1:10 och 1:12
Avstyrks, vi håller med tjänstemannaförslaget att innan ytterligare bebyggelse medges skall en detaljplan tas fram för att ordna vatten, avlopp, väg, kollektivtrafik mm

Lilla Askerön 1:190
Avstyrks, spridd bebyggelse på en ö långt från fungerande kollektivtrafik, vattenfrågan inte utredd- risk för saltvatten?, ytterligare avloppsbelastning på Askeröfjorden. VA- frågan bör utredas ordentligt innan ytterligare bebyggelse medges. Husens placering uppe på ett berg är också olämplig ur landskapsbildssynpunkt.

Klövedals-Bö 4:145 och 4:146
Avstyrks pga. spridd bebyggelse, inom riksintresse naturvård, gränsar till randlövskog, avsaknad av kollektivtrafik och att man avser ha enskilt vatten och avlopp. Om kommunen ändå avser lämna förhandsbesked eftersom det är lämnat så pass nyligen så borde de planerade husen anslutas till kommunalt vatten- och avlopp.

Gunilla Strömqvist för Tjörns naturskyddsförening