Yttrande 2013-12-12

 
Kuballe 2:2
Ansökan avstyrks pga att byggnationen bidrar till att ytterligare sprida bebyggelsen på ett för kommunens markanvändning olämpligt sätt, bl a påverkas transportbehov. Fastigheten behöver ha enskilda lösningar på vatten och avlopp, vilket är ofördelaktigt ur miljövårdssynpunkt. 

För Tjörns Naturskyddsförening

Sverker Molander
ordförande