Yttrande 2014-01-13

Tjörns naturskyddsförening har fått utställningshandlingarna för Malaga-området på remiss.

Vi anser att en utbyggnad av bostäder i Skärhamn, snarare än i oexploaterade områden, är en lämplig åtgärd eftersom det ligger inom tätorten där det finns utbyggd service såsom kollektivtrafik, vatten, avlopp, närhet till olika serviceinrättningar mm.
Vi är dock tveksamma till den havsnära lokaliseringen och den höga exploateringsgraden som det redovisade planförslaget för Malagaområdet innebär.
Beträffande Malagaområdet framkommer det av planhandlingarna att det behövs pålning och stabilisering då underlaget är skredbenäget samtidigt som man måste bygga upp till +2,8m för att klara förhöjda vattennivåer, dvs bara markberedningen innebär stora kostnader. Detta svåra grundläggningsarbete, tillsammans med eventuella kostnader för åtgärder av förorenad mark och/eller havsbotten, driver upp kostnaderna vilket leder till en hög exploateringsgrad. Man kan alltså ifrågasätta om detta är det bästa valet av plats för att bygga bostäder i den omfattning som föreslås.
Det vore kanske lämpligare att utveckla ett förslag som är mer anpassat till de svåra förutsättningar som finns i Malagaområdet och som bättre passar in i landskapsbilden och i kulturmiljön än de redovisade hustyperna i planbeskrivningen. Det gäller att anpassa planen till förutsättningarna. Inte att ta höjd för åtgärder som är så kostsamma att exploateringsgraden blir oattraktiv i slutändan. Det har ju t ex framkommit att flera närboende känner sig störda.

Etablering av en ny småbåtshamn i Malagaområdet är TNF positiva till och vi förutsätter att en sådan etablering leder till att Goviken inte exploateras.

Planbeskrivningen behöver uppdateras på sidan 57, om vattenförsörjning.
Länsstyrelsen stoppade planerna på att ta ut dricksvatten i Stora Ålevatten för flera år sen pga att det är ett Natura 2000 område. Det är viktigt att Tjörns kommun redovisar hur vattenförsörjningen för planområdet skall ordnas.

För Tjörns naturskyddsförening
Gunilla Strömqvist