Yttrande 2014-01-18

Tjörns naturskyddsförening har fått förhandsbeskeden på remiss

Lilla Askerön 1:198,1:199 och 1:200
Avstyrks med tanke på att det behövs en samordning och förbättring av VA situationen på Lilla Askerön innan ytterligare bebyggelse medges. Risk finns i området för saltvatten vid borrning av dricksvatten. Recipienten dvs fjordsystemen runt Tjörn och Orust är klassade som ”påverkade” enligt Vattenmyndighetens klassning, dvs när salthalter måste minskas. Därför anser vi det inte inte lämpligt med ytterligare bebyggelse med enskilt avlopp där.

Sörby 2:4
Avstyrks också, spridd bebyggelse uppe på ett berg, enskilt avlopp som belastar Askeröfjorden med ytterligare näring.

För Tjörns naturskyddsförening
Gunilla Strömqvist