Yttrande 2014-02-14

Tjörns naturskyddsförening har fått ansökan på remiss.

Yttrande angående förhandsbesked Köleröd 1:3

Med tanke på att den föreslagna platsen ligger inom riksintresse naturvård,
gränsar till Stigfjordens naturreservat och till strandskydd avstyrker vi
förhandsbeskedet.

Enligt Tjörns naturvårdsprogram är området bedömt till klass 1.

Ytterligare bebyggelse med avloppsutsläpp som belastar innerfjorden
Stigfjorden bedöms inte vara förenligt med målen i vattendirektivet,
Stigfjorden behöver få en bättre status avseende övergödning dvs inte mer
avloppsutsläpp..

Tjörns naturskyddsförening
Gunilla Strömqvist