Yttrande 2014-05-22

Tjörns naturskyddsförening har fått fyra förhandsbesked på remiss, här är vårt yttrande:

Lilla Askerön 1:192
Vi avstyrker förslaget. Det bidrar till ytterligare spridd bebyggelse som
blir helt bilberoende. Dessutom är recipienten, ett
innerfjordsområde, redan övergödd. Skall det byggas mer på Lilla Askerön
bör dricksvatten, avlopp och kollektivtrafik ordnas först.

Hövik 3:6
Förtätning inne i samhället, skall föregås av detaljplan anser vi. Dessutom
har Länsstyrelsen föreslagit utvidgat strandskydd på den föreslagna
tomtplatsen. Förslaget avstyrks.

Ävja 1:147
Inom område som föreslås bli strandskyddat, gränsar till strandskydd idag,
förslaget avstyrks.

Björholmen 1:2
I princip har vi inget emot den föreslagna byggnationen, kommunalt VA finns
och en förtätning av redan bebyggt område är vettigt. Vi anser dock att det
borde föregås av en detaljplaneläggning av hela Björholmen för att få bukt
med tillgängligheten för allmänheten. Det f d fiskeläget har förvandlats
till ett exklusivt sommarstugeområde med privatisering av de f d allmänna
gångstigarna mellan husen och besökande hindras att gå omkring i området,
dvs dessa problem finns redan idag och behöver åtgärdas.

För Tjörns naturskyddförening
Gunilla Strömqvist