Pressrelease angående Radonaområdet

2014-06-14 Pressrelease

Detaljplanen för Radonaområdet på Tjörn har upphävts

Detaljplanen för Radonaområdet i Skärhamn på Tjörn har upphävts av Länsstyrelsen.
Detta av två skäl:

  •  Miljökonsekvenserna är inte tillräckligt redovisade.
  •  Beslutet om detaljplan har inte fattats i laga ordning.

-Vi efterlyste redan i vårt överklagande en relevant och ordentlig beskrivning av miljökonsekvenserna av de 120 bostäder som detaljplanen föreslår, säger Sverker Molander, ordförande för Naturskyddsföreningen på Tjörn. Och pekar på buller och störningar som kan uppstå när ett industriområde omvandlas till ett stort bostadsområde och de saneringar som måste bli följden.

Det var den 22:a mars som Naturskyddsföreningen överklagade kommunens detaljplan för fastigheten Toftenäs 1:67 mfl oftast benämnt ”Kollung”.
Området ligger i direkt anslutning till ett Natura 2000-område och är på tre sidor omgivet av naturreservatet kring Breviks kile. Det är ett av nordvästra Europas finaste naturreservat och rastplats för sträckande flyttfåglar och häckningsområde för ett antal mer eller mindre ovanliga fågelarter.
Detaljplanen gör det möjligt för uppemot 400 personer att bo i detta område, med de störningar som blir följden. Sverker Molander pekar på vattenavledningen ner till Natura 2000-området, ökat ljus, buller och andra störande ljud.
-Men också störningar som en konsekvens av att boende rör sig oförsiktigt i området samt, inte minst en ökad förekomst av husdjur.
Miljökonsekvenserna har inte utretts av kommunen. Detta påpekade Naturskyddsföreningen redan i december 2011. Kravet på en omfattande miljökonsekvensbeskrivning, MKB, får nu stöd av Länsstyrelsen.
I beslutet att upphäva detaljplanen pekar man också på att den inte tillkommit i laga ordning. Beslutet om detaljplanen fattades av samhällsbyggnadsnämndens ordförande. Som huvudregel skall beslut om detaljplaner fattas av kommunens högsta beslutande organ, dvs fullmäktige, påpekar Länsstyrelsens jurister.

Kontaktpersoner:
Sverker Molander, Tjörns Naturskyddsförenings ordförande, tel 070 – 30 88 522
Per Undeland, vice ordförande tel 073-419 84 50

Pressrelease 2014-06-14 Radonaområdet