Yttrande 2014-07-09 över förhandsbesked Surdal 2:65

Tjörns naturskyddsförening har fått ärendet på remiss.

Enligt den nu antagna översiktsplanen ska ny spridd bebyggelse begränsas och då särskilt i Klövedalsområdet.

Spridd bebyggelse med enskilt avlopp medför ytterligare utsläpp av näringsämnen till redan övergödda vattendrag och havsvikar. Avrinningen från den planerade tomten går till Mabäcken som mynnar i Säby kile. Säby kile har den ekologiska statusklassningen måttlig enligt vattenmyndighetens klassningssystem, dvs vattenstatusen behöver förbättras och inte belastas med mer näringsämnen.
Spridd bebyggelse, långt från service och reguljär kollektivtrafik medför också ett ökat bilberoende.

Tjörns naturskyddsförening avstyrker att positivt förhandsbesked lämnas.

För Tjörns naturskyddsförening
Gunilla Strömqvist