PRESSMEDDELANDE från Tjörns naturskyddsförening

Vi har genomfört en enkät till samtliga partier i kommunvalet om deras inställning till viktiga lokala frågor i Tjörns kommun. Enkäten visar att det finns ett brett stöd för att bevara strändernas skydd, trots tidigare uttalanden om motsatsen. En stor majoritet vill också införa en kommunekolog nästa år, något som vore en nyhet för Tjörn. Däremot råder stora skillnader i partiernas syn på var bebyggelsen på Tjörn ska utvecklas i framtiden, och det kontroversiella förslaget att bygga ett stort antal båtplatser vid Goviken tycks ha ett svagt stöd hos Tjörnpolitikerna.

I bifogad pdf-fil finns en sammanställning enkäten med kommentarer från Tjörns naturskyddsförening.
Det finns också en underlagsfil med samtliga fritextsvar, och en bild på vår ordförande som kan illustrera föreningens uttalanden.

Naturskyddsföreningens_miljöenkät_Tjörn[1]

Naturskyddsföreningens_enkät_-_bilaga_fritextsvar[1]