”Jag gör så att blommorna blommar …”

”Du ska inte tro det blir sommar ifall inte nån sätter fart.” Astrid Lindgrens text i Idas sommarvisa är nog välbekant för de flesta. Men behöver vi verkligen göra något för att blommor ska blomma, svalor flyga och humlor surra? Biologisk mångfald är variationsrikedomen bland allt som lever på jorden. Och den är livsviktig. Det betyder att vi behöver ha ett landskap med många olika naturtyper och många olika, varierande arter av djur och växter. Man kan säga att artrikedomen är en försäkring för framtiden. Den ger ökat skydd till skördar, pollinering av växter, mat från haven och bidrar till ett stabilt klimat.

Om till exempel våra bin dör ut skulle alla växter som pollineras få stora problem. Det sin tur påverkar matförsörjningen för både människor och djur eftersom en stor del av både grödor i jordbruket och mat som växer vilt i naturen är beroende av pollinatörer som bin och humlor. Fler arter som kan pollinera minskar därför risken för en katastrof om en viss art minskar eller försvinner.

De största hoten mot den biologiska mångfalden är bland annat att arternas livsmiljöer förstörs eller krymper på grund av mänsklig påverkan. På Tjörn blir det allt mer sällsynt med blomsterrika slåtterängar där den största mångfalden av växter finns. Istället odlas hö i form av ensilage från vallar där man gödslar och sår in olika gräs och klöver. Och färre blommor ger färre insekter som pollinerar och det blir mindre mat åt fåglarna. Vi får somrar med färre fjärilar och mindre fågelsång.

Hur ska vi då få blommorna att blomma?

För att kunna rädda den livsviktiga artrikedomen måste en mycket större del av vår natur skyddas. Sverige och många andra länder har skrivit på Konventionen om biologisk mångfald och har lovat att försöka bevara artmångfald i vårt land. Sverige har också 16 nationella miljömål, beslutade av riksdagen. Av dessa har Tjörns kommun valt att arbeta särskilt med åtta, bland annat målen Ett rikt växt- och djurliv och Ett rikt odlingslandskap.

Och så behövs förstås en stor portion praktiskt arbete!

Hjälp till att rädda Tjörns blommande marker!

Naturskyddsföreningens grupper arbetar praktiskt för att skydda och återställa olika värdefulla livsmiljöer på Tjörn för att öka den biologiska mångfalden. Tillsammans kan vi få blommorna att blomma, humlorna att surra, och fåglarna att flyga!

Källor: Sveriges lantbruksuniversitet, Naturvårdsverket, Tjörns kommun, Sveriges och Tjörns Naturskyddsförening.