Yttrande 2013-06-14

Yttrande över förhandsbesked Häggvall 6:2 Tillstyrks, kommunalt VA, nära befintlig bebyggelse. Tolleby 3:59, 3:69 Tillstyrks under förutsättning att de ansluts till kommunalt VA.Röd 1:2 dnr 2013/0201 Avstyrks  Byggnation på den sökta platsen medför ytterligare spridd bebyggelse med långa avstånd till service och allmänna kommunikationer. Skall det byggas i mer i Rödområdet behöver väg, vatten och […]

Läs mer

Yttrande2013-04-04

Yttrande över förhandsbesked   Krommeröd 1:3 Ttillstyrks, förtätning inom redan exploaterat område. Myggenäs 1:8 Tillstyrks, förtätning inom redan exploaterat område (borde dock föregås av detaljplan med tanke på läget invid befintligt planområde) Häggvall 1:44 Denna avstyrkte vi en gång i tiden med tanke på att skogen hade höga naturvärden. Nu är tyvärr hela området ett […]

Läs mer

Yttrande 2013-02-25

Yttrande över färjeförbindelser Rönnäng   Tjörns naturskyddsförening avstyrker placeringen av ett nytt färjeläge i Vättnesvik.   Bakgrunden till det är att området är strandskyddat och att det består av oexploaterad natur med massiva höga berg och små havsvikar.   I tätortstudien för Rönnäng, som kommunen tagit fram, nämns att området med Vättnesvik är känsligt för […]

Läs mer

Yttrande 2013-01-07

Yttrande över utställningshandlingar   Detaljplan för Rönnäng 1:553 m fl, bostäder på Skalåseberget Tjörns naturskyddsförening vidhåller sitt tidigare yttrande och avstyrker detaljplanens sydvästra del. Bakgrunden till det är att det växer hassel, bergek och murgröna i den delen av området, inom de föreslagna byggplatserna. Dessa nämns inte i biotopkarteringen för område 5, vilket förvånar oss. […]

Läs mer

Yttrande 2012-09-27

Yttrande över förhandsbesked Åkervik 1:88 (2012/0102)   Tjörns naturskyddsförening avstryker förhandsbesked. Platsen ligger i närheten av ett ängs- och hagmarkområde som är utpekat av Länsstyrelsen som skyddsvärt. I Tjörns naturvårdsprogram är det klass 2, område 95, värdefull naturbetesmark.   För Tjörns naturskyddsförening Gunilla Strömqvist  

Läs mer

Yttrande 2012-01-10

Yttrande över förhandsbesked   RÄVSAL 2:1 ( dnr 2010/0266) Accepteras som kompletteringsbebyggelse. Dock är recipienten redan ett övergött vattendrag som mynnar i havsvik. Samordning och förbättring av avloppsreningen i området borde föregå ytterligare bebyggelse.   HOVLANDA 1:20 (dnr 2011/1492) Accepteras som kompletteringsbebyggelse. Här är recipienten Säbyån, som mynnar i Säbykile som är ett Natura 2000 område. […]

Läs mer

Yttrande 2012-01-09

Yttrande över samrådshandlingar för detaljplan Rönnäng 1:553 m.fl, Skalåseberget, Tjörns kommun   Tjörns naturskyddsförening har fått samrådshandlingarna på remiss.   Yttrande Nordöstra delen av den föreslagna detaljplanen tillstyrks. Det är ett område som är redovisat med 25 friliggande villor på en bergsplatå på illustrationskartan. Vi förutsätter att trafiken till det nya området då matas från ”Rönnängs […]

Läs mer

Yttrande 2011-04-14

Yttrande över program för Södra Hamnen, Skärhamn Tjörns naturskyddsförening är positiv till en utveckling av Skärhamn och Södra hamnen och tillstyrker det remitterade programmet. Vi har några synpunkter som vi skulle vilja togs med i det fortsatta arbetet med planen. Det är viktigt att plats avsätts för mottagning av båtlatriner och för en spolplatta med reningsutrustning för […]

Läs mer

Yttrande 2011-03-27

Följande förslag tillstyrks: Hövik 3:54  Häggvall 6:1 Långekärr 2:38 (om fastigheten ansluts till kommunalt VA) Stockevik 1:109 Budalen 1:10.   Följande förslag avstyrks: Pilane 1:2 (regionalt och nationellt utpekat odlingslandskap) Basteröd 1:7 (riksintresse naturvård, ädellövskog, regionalt och nationellt utpekat odlingslandskap, brant och bergigt) Önneröd 1:13 (riksintresse naturvård, ädellövskog regionalt värdefullt odlingslandskap) Höggeröd 2:1 (ängs- och hagmarksområde, […]

Läs mer