Tjörns Naturskyddsförening https://tjorn.naturskyddsforeningen.se Din närmiljö Sun, 22 Sep 2019 14:13:37 +0000 sv-SE hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.4 Gentianor, floravård och höstflyttare på Björshuvudet https://tjorn.naturskyddsforeningen.se/2019/09/22/gentianor-floravard-och-hostflyttare-pa-bjorshuvudet/ Sun, 22 Sep 2019 14:09:34 +0000 https://tjorn.naturskyddsforeningen.se/?p=1382 En solstrålande lördag i mitten av september arrangerade Tjörns Naturskyddsförening en röjning vid hagmarkerna på Björshuvudet. Föreningen har länge arbetat med att röja bort buskar och sly för att motverka igenväxning av hagmarkerna i det vackra och artrika landskapet på norra Tjörn. När slyet är bortröjt kommer områdets hästar och får bättre åt att beta, och på så sätt hålls gräsmarkerna öppna.

I mitten av september blommar också kustgentianor och sumpgentianor, två sällsynta växter som är betesberoende och mycket ovanliga numera. De växer i stora mängder på skalgrusmarkerna längst ute vid Björshuvudet på de öppna ytorna kring gamla grustaget. Stig och Åsa som deltog i röjandet har nyligen inventerat årets bestånd. De uppskattar populationerna till ungefär 24.000 plantor av kustgentiana och drygt 2.000 sumpgentianor. Det sägs vara en substansiell del av alla kända kustgentianor i världen! De flesta är pyttesmå, men väl värda att böja knän för.

En tistelfjäril flög mellan kustgentianorna och sög nektar. Det är en flyttande fjärilsart som således behöver tanka drivmedel inför flytten söderut. Just detta exemplar satsade på exklusiva droppar. Förmodligen är Tjörnlagrad gentiananektar växtvärldens motsvarighet till ekfatslagrad skotlandswhisky.

En göktyta hördes också ropa i närheten under fikat, även den en flyttare. Göktytan har en gnällig och tyken ramsa som antagligen ska uttydas att den var synnerligen nöjd med att vara på väg söderut, medan vi blir kvar i oktoberstormarna och vintermörkret.

Tack alla som ställde upp på röjningen!

Text och bild: Mats-Ola Larsson, Hjälteby

]]>
Bilder från Skördemarknaden i Sundsby https://tjorn.naturskyddsforeningen.se/2019/09/22/bilder-fran-skordemarknaden-i-sundsby/ Sun, 22 Sep 2019 13:59:27 +0000 https://tjorn.naturskyddsforeningen.se/?p=1372 Tillsammans med Naturskyddsföreningen på Orust och Stenungsund närvarade vi vid årets Skördemarknad i Sundsby.
Vi delade ut information, diskuterade miljö och testade artkunskaper med ”Naturfalken”. https://www.naturskyddsforeningen.se/naturfalken

]]>
Tuveslätt lördag 24 augusti https://tjorn.naturskyddsforeningen.se/2019/08/26/tuveslatt-lordag-24-augusti/ Mon, 26 Aug 2019 19:25:09 +0000 https://tjorn.naturskyddsforeningen.se/?p=1360 Människor och djur samarbetar med natur- och landskapsvård på Tjörn. Här röjs det i Tuveslätt norr om Rönnäng där skalgrusbankar gynnar kalkrik flora. Havet gick ända upp hit för 10 000 år sedan och här bodde människor redan då. På 1700-talet var livaktigheten stor i alla backstugor o h torp som fanns här då. Nästa gång vi röjer är 21 september – Björshuvudet på norra Tjörn som också har rik flora tack vare skalgrus.

]]>
Slåttergille på Härön 27 juli https://tjorn.naturskyddsforeningen.se/2019/07/29/slattergille-pa-haron-27-juli/ Mon, 29 Jul 2019 10:37:51 +0000 https://tjorn.naturskyddsforeningen.se/?p=1346

Lördagen 27 juli begav vi oss – som traditionen bjuder på sensommaren på Tjörn – till gården Ängen på Härön. Några kom direkt i egna båtar, andra med färjan på Kyrkesund, och Häröborna var redan på plats. Vi blev ett 50-tal personer som svettades med liar och räfsor i det varma sensommarvädret. Ängarna fagades flitigt och efter några varma timmar blev det bad för de som önskade skölja av sig dammet, och därefter serverade Uno och Monica en god sill-lunch i skuggan under träden uppe vid gården. Väldigt uppskattat! Axel Falk och Lotta Rösselvik underhöll till kaffet, mycket uppskattat även det!

Det blev en härlig heldag med arbete, umgänge och bad samt fin båtresa tur och retur till ön. Några rara växter fick vi också se, bl a korskovall kärrknipprot.
Ängen är den enda gården på Härön som fortfarande brukas. De sista släktingarna på gården drev den med ålderdomliga metoder ända in på 1990-talet. Med hjälp av häst, liar, tång och djurgödsel odlades vall, spannmål och potatis i naturligt kretslopp. Gården testamenterades till Sjöräddningen men Naturvårdsverket övertog senare gården. Härön blev naturreservat 1997 och genom att tillämpa äldre tiders markanvändning med slåtter, åkerbruk, utmarksbete och bränning är målet att behålla öns och gårdens karaktär och värna floran och faunan. Ett fantastiskt arbete som sköts av Uno med familj. Tack Uno och Monica!

Text och bild: Karin Haby
]]>
Fin vandring till Björshuvudet 12 maj https://tjorn.naturskyddsforeningen.se/2019/05/13/fin-vandring-till-bjorshuvudet-12-maj/ Mon, 13 May 2019 18:46:30 +0000 https://tjorn.naturskyddsforeningen.se/?p=1335 Ett trettiotal natur- och botanikintresserade entusiaster trotsade regn och blåst och vandrade ut till Björshuvet för att beskåda blomstren och njuta av resultatet av den lyckade röjningen.
Förutom gullvivor i mängd beskådades humle, murgröna, vårklynne, skogsstjärnor, granspiror, strandkål, vildlin, strandvallmo samt ek- och hultbräken och den mer ovanliga låsbräken. En jättefin dag – tack Lasse!
]]>
Vårvandring till Björshuvudet https://tjorn.naturskyddsforeningen.se/2019/05/06/varvandring-till-bjorshuvudet/ Mon, 06 May 2019 11:31:57 +0000 https://tjorn.naturskyddsforeningen.se/?p=1331 Efter 5 år med intensivt arbete av våra medlemmar kan vi nu visa upp ett område som fått tillbaka sin fina flora med bland annat massor av gullvivor nu i maj.

Tillsammans med Gunilla och Karin från Naturskyddsföreningen och botaniske experten Lasse vandrar vi ut till Björshuvudet för att uppleva den fantastiska naturen på nordvästra Tjörn.

Söndag 12 maj
Samling vid hamnen i Halsbäck kl 11 där vi beräknas vara åter igen cirka kl 14.
Aktiviteten kostar inget men ta gärna med fika!

]]>
Vårfint i Brevik https://tjorn.naturskyddsforeningen.se/2019/04/29/varfint-i-brevik/ Mon, 29 Apr 2019 16:59:10 +0000 https://tjorn.naturskyddsforeningen.se/?p=1320 Nu har vi städat i Brevik och gjort fint för gökärt, blåsiga, humleblomster, sandkrassing
och deras kompisar som gillar öppna marker! Vi hann precis fika och elda innan regnet
kom. Samtal uppstod huruvida eldandet bidrar till ökat CO2, men expert på plats intygade
att biomasseeldning inte bidrar utan endast när fossilt material (olja, kol) bränns.

]]>
Fågelskådning i Breviks kile https://tjorn.naturskyddsforeningen.se/2019/04/01/fagelskadning-i-breviks-kile/ Mon, 01 Apr 2019 19:35:47 +0000 https://tjorn.naturskyddsforeningen.se/?p=1313 Nu startar vårens fågelskådning i Breviks kile och Toftenäs. I Toftenäs rastar småfåglar, bl a ringtrast under våren. I Breviks kile rastar vadare och änder. Vi samlas och bestämmer om vi går till Breviks kile eller Toftenäs. Ta med fika och kikare.

Onsdagar 3 april – 22 maj.
Vi samlas vid Radona P-plats i Skärhamn.
Kontakt: Per Undeland 0734-19 84 50

Välkommen!

Gluttsnäppa. Foto Pia Österlund

]]>
Årets naturvårdare på Tjörn 2018 https://tjorn.naturskyddsforeningen.se/2019/03/06/arets-naturvardare-pa-tjorn-2018/ Wed, 06 Mar 2019 07:11:36 +0000 https://tjorn.naturskyddsforeningen.se/?p=1304 Grattis till Maria Karlsson, Mällby gård, Årets naturvårdare på Tjörn 2018!
Maria får naturskyddsföreningens utmärkelse för sitt engagemang i ekologiskt lantbruk och arbete med att samtidigt ta till vara naturens resurser och bidra till bevarandet av den biologiska mångfalden på Tjörn.

Maria Karlsson, Mällby gård och Sverker Molander, ordförande Tjörns naturskyddsförening.

]]>
”Jag gör så att blommorna blommar …” https://tjorn.naturskyddsforeningen.se/2019/02/21/jag-gor-sa-att-blommorna-blommar/ Thu, 21 Feb 2019 11:00:36 +0000 https://tjorn.naturskyddsforeningen.se/?p=1298 ”Du ska inte tro det blir sommar ifall inte nån sätter fart.” Astrid Lindgrens text i Idas sommarvisa är nog välbekant för de flesta. Men behöver vi verkligen göra något för att blommor ska blomma, svalor flyga och humlor surra? Biologisk mångfald är variationsrikedomen bland allt som lever på jorden. Och den är livsviktig. Det betyder att vi behöver ha ett landskap med många olika naturtyper och många olika, varierande arter av djur och växter. Man kan säga att artrikedomen är en försäkring för framtiden. Den ger ökat skydd till skördar, pollinering av växter, mat från haven och bidrar till ett stabilt klimat.

Om till exempel våra bin dör ut skulle alla växter som pollineras få stora problem. Det sin tur påverkar matförsörjningen för både människor och djur eftersom en stor del av både grödor i jordbruket och mat som växer vilt i naturen är beroende av pollinatörer som bin och humlor. Fler arter som kan pollinera minskar därför risken för en katastrof om en viss art minskar eller försvinner.

De största hoten mot den biologiska mångfalden är bland annat att arternas livsmiljöer förstörs eller krymper på grund av mänsklig påverkan. På Tjörn blir det allt mer sällsynt med blomsterrika slåtterängar där den största mångfalden av växter finns. Istället odlas hö i form av ensilage från vallar där man gödslar och sår in olika gräs och klöver. Och färre blommor ger färre insekter som pollinerar och det blir mindre mat åt fåglarna. Vi får somrar med färre fjärilar och mindre fågelsång.

Hur ska vi då få blommorna att blomma?

För att kunna rädda den livsviktiga artrikedomen måste en mycket större del av vår natur skyddas. Sverige och många andra länder har skrivit på Konventionen om biologisk mångfald och har lovat att försöka bevara artmångfald i vårt land. Sverige har också 16 nationella miljömål, beslutade av riksdagen. Av dessa har Tjörns kommun valt att arbeta särskilt med åtta, bland annat målen Ett rikt växt- och djurliv och Ett rikt odlingslandskap.

Och så behövs förstås en stor portion praktiskt arbete!

Hjälp till att rädda Tjörns blommande marker!

Naturskyddsföreningens grupper arbetar praktiskt för att skydda och återställa olika värdefulla livsmiljöer på Tjörn för att öka den biologiska mångfalden. Tillsammans kan vi få blommorna att blomma, humlorna att surra, och fåglarna att flyga!

Källor: Sveriges lantbruksuniversitet, Naturvårdsverket, Tjörns kommun, Sveriges och Tjörns Naturskyddsförening.

]]>