PRESSMEDDELANDE från Tjörns naturskyddsförening

Vi har genomfört en enkät till samtliga partier i kommunvalet om deras inställning till viktiga lokala frågor i Tjörns kommun. Enkäten visar att det finns ett brett stöd för att bevara strändernas skydd, trots tidigare uttalanden om motsatsen. En stor majoritet vill också införa en kommunekolog nästa år, något som vore en nyhet för Tjörn. Däremot råder stora skillnader i partiernas syn på var bebyggelsen på Tjörn ska utvecklas i framtiden, och det kontroversiella förslaget att bygga ett stort antal båtplatser vid Goviken tycks ha ett svagt stöd hos Tjörnpolitikerna.

I bifogad pdf-fil finns en sammanställning enkäten med kommentarer från Tjörns naturskyddsförening.
Det finns också en underlagsfil med samtliga fritextsvar, och en bild på vår ordförande som kan illustrera föreningens uttalanden.

Naturskyddsföreningens_miljöenkät_Tjörn[1]

Naturskyddsföreningens_enkät_-_bilaga_fritextsvar[1]

 

Slåttern på Änga 2104

I augusti slås det med lie överallt i vårt avlånga land och lördag den 2 augusti var det så dags för en av årets höjdpunkter på Tjörn – Slåttergille på Änga på Härön!

Med båt färdades vi i strålande sol ut till Härön, ca en halvtimmes båtfärd från Skärhamn där vi samlades på kajen kl 10 som vanligt. I båtarna åkte förutom 40-talet ”slåttrare” även väl inslagna liar samt räfsor och krattor.
Ängar, gläntor, vägrenar och stigar runt gården Ängen slås denna dag för hand med lie. Även ett rikkärr med ängsnycklar, kärrknipprot, kärrspira och flera ovanliga starrarter ska slåttras. Förutom liarna var slåtterbalken igång, men för att inte störa friden av rytmiskt arbetande liar och räfsor stängdes den av och maskinen fick stå tillbaka för muskelkraften en stund.

Äkta slåtterängar är en utrotningshotad naturtyp som enligt initierade borde kulturminnesmärkas med sina inslag av höskallra, prästkragar och ängsvädd. Det är en ynnest att få vara med om slåtter på sådana marker. Att kunna slå med lie är en stor konst och man kan väl säga att teknikerna denna dag varierade. Roligt är att de som behärskar konsten (säger inte vilket kön och vilken ålder) villigt delar med sig till oss andra som mera hackar oss fram. De som inte slog med lie räfsade ihop gräset i strängar så att det senare kunde samlas ihop av Uno Holmberg, gården Ängens förvaltare.
Efter ca 2 timmar verkade Uno nöjd med vårt arbete och vi bjöds traditionsenligt in till mat, dryck och underhållning på gården Ängen. Det ska sägas att vi under de 2 timmarna även hann ta fikapaus och ett härligt bad!

IMG_0916   Änga_2014b

Medans vi trakterades med sill och potatis, den senare nyupptagen från gården, av värdparet Uno och Monika så underhölls vi av gruppen Krummar med anor från Island. Musikgruppens repertoar var rik och mångfaldig som en äkta slåtteräng, och särskilt en finsk tango dröjde sig kvar i minnet.

Krummars

Efter kaffe, kaka och småprat – bland annat lärde vi oss att slå med lie heter löa på Tjörnmål och att isländskans ord för lie är liár – vid det stora långbordet mellan husen på gården var vi alla nöjda med dagen och började bryta upp. På vägen tillbaka till båtarna passade vi på att beundra odlingarna där squash och bönor mm samsades med Unos ogräsodlingar (utrotningshotade arter, förstås).

Tack för en härlig dag – ser redan fram emot första lördagen i augusti 2015!

Karin Haby aug 2014

Yttrande 2014-07-09 över förhandsbesked Surdal 2:65

Tjörns naturskyddsförening har fått ärendet på remiss.

Enligt den nu antagna översiktsplanen ska ny spridd bebyggelse begränsas och då särskilt i Klövedalsområdet.

Spridd bebyggelse med enskilt avlopp medför ytterligare utsläpp av näringsämnen till redan övergödda vattendrag och havsvikar. Avrinningen från den planerade tomten går till Mabäcken som mynnar i Säby kile. Säby kile har den ekologiska statusklassningen måttlig enligt vattenmyndighetens klassningssystem, dvs vattenstatusen behöver förbättras och inte belastas med mer näringsämnen.
Spridd bebyggelse, långt från service och reguljär kollektivtrafik medför också ett ökat bilberoende.

Tjörns naturskyddsförening avstyrker att positivt förhandsbesked lämnas.

För Tjörns naturskyddsförening
Gunilla Strömqvist

Pressrelease angående Radonaområdet

2014-06-14 Pressrelease

Detaljplanen för Radonaområdet på Tjörn har upphävts

Detaljplanen för Radonaområdet i Skärhamn på Tjörn har upphävts av Länsstyrelsen.
Detta av två skäl:

  •  Miljökonsekvenserna är inte tillräckligt redovisade.
  •  Beslutet om detaljplan har inte fattats i laga ordning.

-Vi efterlyste redan i vårt överklagande en relevant och ordentlig beskrivning av miljökonsekvenserna av de 120 bostäder som detaljplanen föreslår, säger Sverker Molander, ordförande för Naturskyddsföreningen på Tjörn. Och pekar på buller och störningar som kan uppstå när ett industriområde omvandlas till ett stort bostadsområde och de saneringar som måste bli följden.

Det var den 22:a mars som Naturskyddsföreningen överklagade kommunens detaljplan för fastigheten Toftenäs 1:67 mfl oftast benämnt ”Kollung”.
Området ligger i direkt anslutning till ett Natura 2000-område och är på tre sidor omgivet av naturreservatet kring Breviks kile. Det är ett av nordvästra Europas finaste naturreservat och rastplats för sträckande flyttfåglar och häckningsområde för ett antal mer eller mindre ovanliga fågelarter.
Detaljplanen gör det möjligt för uppemot 400 personer att bo i detta område, med de störningar som blir följden. Sverker Molander pekar på vattenavledningen ner till Natura 2000-området, ökat ljus, buller och andra störande ljud.
-Men också störningar som en konsekvens av att boende rör sig oförsiktigt i området samt, inte minst en ökad förekomst av husdjur.
Miljökonsekvenserna har inte utretts av kommunen. Detta påpekade Naturskyddsföreningen redan i december 2011. Kravet på en omfattande miljökonsekvensbeskrivning, MKB, får nu stöd av Länsstyrelsen.
I beslutet att upphäva detaljplanen pekar man också på att den inte tillkommit i laga ordning. Beslutet om detaljplanen fattades av samhällsbyggnadsnämndens ordförande. Som huvudregel skall beslut om detaljplaner fattas av kommunens högsta beslutande organ, dvs fullmäktige, påpekar Länsstyrelsens jurister.

Kontaktpersoner:
Sverker Molander, Tjörns Naturskyddsförenings ordförande, tel 070 – 30 88 522
Per Undeland, vice ordförande tel 073-419 84 50

Pressrelease 2014-06-14 Radonaområdet

Yttrande 2014-05-22

Tjörns naturskyddsförening har fått fyra förhandsbesked på remiss, här är vårt yttrande:

Lilla Askerön 1:192
Vi avstyrker förslaget. Det bidrar till ytterligare spridd bebyggelse som
blir helt bilberoende. Dessutom är recipienten, ett
innerfjordsområde, redan övergödd. Skall det byggas mer på Lilla Askerön
bör dricksvatten, avlopp och kollektivtrafik ordnas först.

Hövik 3:6
Förtätning inne i samhället, skall föregås av detaljplan anser vi. Dessutom
har Länsstyrelsen föreslagit utvidgat strandskydd på den föreslagna
tomtplatsen. Förslaget avstyrks.

Ävja 1:147
Inom område som föreslås bli strandskyddat, gränsar till strandskydd idag,
förslaget avstyrks.

Björholmen 1:2
I princip har vi inget emot den föreslagna byggnationen, kommunalt VA finns
och en förtätning av redan bebyggt område är vettigt. Vi anser dock att det
borde föregås av en detaljplaneläggning av hela Björholmen för att få bukt
med tillgängligheten för allmänheten. Det f d fiskeläget har förvandlats
till ett exklusivt sommarstugeområde med privatisering av de f d allmänna
gångstigarna mellan husen och besökande hindras att gå omkring i området,
dvs dessa problem finns redan idag och behöver åtgärdas.

För Tjörns naturskyddförening
Gunilla Strömqvist

Strandstädning 29/3

Beträdnadsförbudet längs Breviks kiles stränder inträder den 1:e april på, detta för att skydda häckande fåglar. Innan dess behöver dessa strandängar städas på allt som spolats upp under vintern. All plast som vi kan få bort är en vinst för miljön, stora bitar kan större djur få i sig det när de äter vilket kan leda till att de svälter ihjäl. Även mikroskopiska bitar är ett hot mot vattenlevande djur, så allt vi tar bort är en vinst.

Det var ett gäng med flitiga strandstädare som slöt upp och hjälpte till, Det var lågvatten denna dag vilket underlättade att få med så mycket som möjligt. Det blev grillkorv som ”belöning” efteråt.

Strandstädning

2013 års Naturvårdare

Åretsnaturvårdare_2013

Sverker Molander, Kajsa Borch, och Thomas Allin

En av höjpunkterna på årstämman den 12:e mars var utnämningen av 2013 års naturvårdare. Kajsa har fått utmärkelsen.
”För ovanlig handlingskraft i naturvårdssammanhang. Hon har utan tidigare erfarenhet skaffat betesdjur för att bevara en vacker och värdefull strandnära hagmark”.

2 kor går nu i en stor hage vid ”Klätteklipporna” i Vik.
Kajsa berättade hur det hela gått till och det syntes tydligt att hon och Thomas tyckte att det var roligt. De bor i Göteborg men har ett hus i Toröd och ville bidra till öppna landskap.
Den dagliga tillsyn som behövs för korna får de också hjälp med från en närboende, Magnus Claesson som också bidrar med , vatten och el.

Årets naturvårdare 2013

Tjörns naturskyddsförening arbetar för att bevara och skydda vår natur och vi tycker att enskilda uppoffringar och gärningar skall belysas och uppskattas säger Sverker Molander, ordförande i TNF, därför är det extra roligt att kunna uppmärksamma sådana här goda exempel.

Årsmötet avlöpte väl

Den 12:e mars var det årsstämma i vår förening, en ny styrelse valdes. Efter fikat så fick vi en genomgång av hur statusen ser ut i våra fjordar runt ön. Niclas Åberg från 8 Fjordar-projektet berättade om vad de har åstadkommit och vad som håller på att göras.

årsstämma_2013(4)_niclasÅberg

Niclas Åberg leder 8-fjordar projektet som är ett samarbete mellan de 4 kommunerna runt Tjörn i ett projekt som skall ta fram kunskaper om hur vi kan leva och utvecklas samtidigt som vi gör det möjligt att bevara naturen. http://www.8fjordar.se/.

”Vi har kommit långt på många sätt men än finns mycket att göra” skulle man kunna sammanfatta det hela med. Niclas berättade bla om hur de olika fiskarter som vi har mådde , återskapande och nyskapande av våtmarker, rening av enskilda avlopp, musselodlingar och hur man jobbar för att minska spill av olja och metaller.

Här finns nog anledning till att återkomma till Niklas framöver.

 

 

Yttrande 2014-02-14

Tjörns naturskyddsförening har fått ansökan på remiss.

Yttrande angående förhandsbesked Köleröd 1:3

Med tanke på att den föreslagna platsen ligger inom riksintresse naturvård,
gränsar till Stigfjordens naturreservat och till strandskydd avstyrker vi
förhandsbeskedet.

Enligt Tjörns naturvårdsprogram är området bedömt till klass 1.

Ytterligare bebyggelse med avloppsutsläpp som belastar innerfjorden
Stigfjorden bedöms inte vara förenligt med målen i vattendirektivet,
Stigfjorden behöver få en bättre status avseende övergödning dvs inte mer
avloppsutsläpp..

Tjörns naturskyddsförening
Gunilla Strömqvist

 

Yttrande 2014-01-18

Tjörns naturskyddsförening har fått förhandsbeskeden på remiss

Lilla Askerön 1:198,1:199 och 1:200
Avstyrks med tanke på att det behövs en samordning och förbättring av VA situationen på Lilla Askerön innan ytterligare bebyggelse medges. Risk finns i området för saltvatten vid borrning av dricksvatten. Recipienten dvs fjordsystemen runt Tjörn och Orust är klassade som ”påverkade” enligt Vattenmyndighetens klassning, dvs när salthalter måste minskas. Därför anser vi det inte inte lämpligt med ytterligare bebyggelse med enskilt avlopp där.

Sörby 2:4
Avstyrks också, spridd bebyggelse uppe på ett berg, enskilt avlopp som belastar Askeröfjorden med ytterligare näring.

För Tjörns naturskyddsförening
Gunilla Strömqvist

Yttrande 2014-01-13

Tjörns naturskyddsförening har fått utställningshandlingarna för Malaga-området på remiss.

Vi anser att en utbyggnad av bostäder i Skärhamn, snarare än i oexploaterade områden, är en lämplig åtgärd eftersom det ligger inom tätorten där det finns utbyggd service såsom kollektivtrafik, vatten, avlopp, närhet till olika serviceinrättningar mm.
Vi är dock tveksamma till den havsnära lokaliseringen och den höga exploateringsgraden som det redovisade planförslaget för Malagaområdet innebär.
Beträffande Malagaområdet framkommer det av planhandlingarna att det behövs pålning och stabilisering då underlaget är skredbenäget samtidigt som man måste bygga upp till +2,8m för att klara förhöjda vattennivåer, dvs bara markberedningen innebär stora kostnader. Detta svåra grundläggningsarbete, tillsammans med eventuella kostnader för åtgärder av förorenad mark och/eller havsbotten, driver upp kostnaderna vilket leder till en hög exploateringsgrad. Man kan alltså ifrågasätta om detta är det bästa valet av plats för att bygga bostäder i den omfattning som föreslås.
Det vore kanske lämpligare att utveckla ett förslag som är mer anpassat till de svåra förutsättningar som finns i Malagaområdet och som bättre passar in i landskapsbilden och i kulturmiljön än de redovisade hustyperna i planbeskrivningen. Det gäller att anpassa planen till förutsättningarna. Inte att ta höjd för åtgärder som är så kostsamma att exploateringsgraden blir oattraktiv i slutändan. Det har ju t ex framkommit att flera närboende känner sig störda.

Etablering av en ny småbåtshamn i Malagaområdet är TNF positiva till och vi förutsätter att en sådan etablering leder till att Goviken inte exploateras.

Planbeskrivningen behöver uppdateras på sidan 57, om vattenförsörjning.
Länsstyrelsen stoppade planerna på att ta ut dricksvatten i Stora Ålevatten för flera år sen pga att det är ett Natura 2000 område. Det är viktigt att Tjörns kommun redovisar hur vattenförsörjningen för planområdet skall ordnas.

För Tjörns naturskyddsförening
Gunilla Strömqvist

Julröjning Björshuvudet

Röjningen av vårt nya projekt, Björshuvudet, fortsatte redan den 28 december.
Det var ett tiotal tappra som slitit sig från julfirandet och samlats denna friska men bistra morgon för att hjälpa till och röja.

 

Röjning Björhuvudet dec 13

Björshuvudet Röjning Dec 13

 

 

 

Lite fika var välbehövligt.

Röjning Björshuvudet dec 13

 

Nästa röjning på Björshuvudet är 1:e mars, all hjälp behövs, så kom gärna med då.

Yttrande 2013-12-12

 
Kuballe 2:2
Ansökan avstyrks pga att byggnationen bidrar till att ytterligare sprida bebyggelsen på ett för kommunens markanvändning olämpligt sätt, bl a påverkas transportbehov. Fastigheten behöver ha enskilda lösningar på vatten och avlopp, vilket är ofördelaktigt ur miljövårdssynpunkt. 

För Tjörns Naturskyddsförening

Sverker Molander
ordförande

Yttrande 2013-11-21

Synpunkter på Länsstyrelsens förslag på översyn av det utökade strandskyddet på Tjörn

Tjörns naturskyddsförening har tagit del av förslaget under okt/nov 2013.

Vi anser att det är ett bra förslag överlag och att det är positivt att få ta del av materialet i ett tidigt skede.

Det är bara några detaljer som vi funderar på som vi gärna vill få mer information om. Några platser saknar strandskydd och vi undrar varför. Kanske är det en detaljplan som upphäver strandskyddet på de platserna eller finns det någon annan förklaring?

Det är ett område i närheten av Katrinevik, stora delar av Bleket (från badplatsen in till Olles vik), norra sidan av Röreviken och söder om Låka i Höviksnäs. Vi skickar med bilagor med dessa områden markerade.

Sen funderar vi över dragningen av linjen i Skåpesund. Den ser parallellförskjuten ut.

Vi har en allmän fundering om att strandskyddet borde följa naturreservatslinjen på de platser som naturreservatet omfattar ett större markområde. På Härön t ex vore det vettigt om strandskyddet följer reservatsgränsen. I de fall där strandskyddet är större än reservatet borde reservatet utökas för att förenkla för markägare bl a.

Efter telefonsamtal med kommunens handläggare fick vi klart för oss att vattendrag och inlandsvatten inte ingår i den här revisionen.

Tjörns naturskyddsförening genom Gunilla Strömqvist

Första röjningen gjord på Björshuvudet

Det var lite blåsigt men klart denna fina höstmorgon, över 20 personer hade kommit för att hjälpa till, en fantastisk start på projektet.

Anita och Said som är huvudansvariga för TNFs insatser här var väldigt nöjda med dagen.

Som brukligt så finns det tid för lite vila och fikapaus. Här fanns ett litet hörn med lä.

Björhuvudet_131116_4 (Small)

När vi nu var så många så gick det ganska fort och vi fick kommit en bra bit på första platsen:

björshvudet 131116_resultat

(Klicka på bilderna för bättre upplösning)

 

Uppstartsmöte Björshuvudet

Den 27 oktober hade vi ett uppstartsmöte  där vi pratade om hur det ser ut idag, varför och hur vi vill göra detta.

Det hade kommit ett 30-tal medlemmar som också fick lyssna till Ingmar Jonasson som berättade om floran och hur det sett ut tidigare när det betades i området.

De fick också lyssna till Lyröns Entreprenad, som är de som skall göra en stor del av jobbet, de berättade vilka de var och visade ett bildspel om hur man arbetar med såna här uppdrag.

Så nu  är vi igång med vårt projekt ”RÄDDA BJÖRSHUVUDET!”

Vi fick också reda på att det kommer att bli flera röjningstillfällen med start redan i november

16 november
28 december (för den som tröttnat på att äta julmat och glo på TV)
1 mars
15 mars

Vi möts vid Halsbäcks hamnparkering för gemensam transport sista sträckan.
Alla träffar startar kl 9.00 och håller på till ca 13 lite beroende på vädret.

Vid alltför dåligt väder får man höra av sig till Said 0738 490057eller Anita 0709 943453

Yttrande 2013-10-16

Röd 1:10 och 1:12
Avstyrks, vi håller med tjänstemannaförslaget att innan ytterligare bebyggelse medges skall en detaljplan tas fram för att ordna vatten, avlopp, väg, kollektivtrafik mm

Lilla Askerön 1:190
Avstyrks, spridd bebyggelse på en ö långt från fungerande kollektivtrafik, vattenfrågan inte utredd- risk för saltvatten?, ytterligare avloppsbelastning på Askeröfjorden. VA- frågan bör utredas ordentligt innan ytterligare bebyggelse medges. Husens placering uppe på ett berg är också olämplig ur landskapsbildssynpunkt.

Klövedals-Bö 4:145 och 4:146
Avstyrks pga. spridd bebyggelse, inom riksintresse naturvård, gränsar till randlövskog, avsaknad av kollektivtrafik och att man avser ha enskilt vatten och avlopp. Om kommunen ändå avser lämna förhandsbesked eftersom det är lämnat så pass nyligen så borde de planerade husen anslutas till kommunalt vatten- och avlopp.

Gunilla Strömqvist för Tjörns naturskyddsförening