Yttrande 2014-01-13

Tjörns naturskyddsförening har fått utställningshandlingarna för Malaga-området på remiss.

Vi anser att en utbyggnad av bostäder i Skärhamn, snarare än i oexploaterade områden, är en lämplig åtgärd eftersom det ligger inom tätorten där det finns utbyggd service såsom kollektivtrafik, vatten, avlopp, närhet till olika serviceinrättningar mm.
Vi är dock tveksamma till den havsnära lokaliseringen och den höga exploateringsgraden som det redovisade planförslaget för Malagaområdet innebär.
Beträffande Malagaområdet framkommer det av planhandlingarna att det behövs pålning och stabilisering då underlaget är skredbenäget samtidigt som man måste bygga upp till +2,8m för att klara förhöjda vattennivåer, dvs bara markberedningen innebär stora kostnader. Detta svåra grundläggningsarbete, tillsammans med eventuella kostnader för åtgärder av förorenad mark och/eller havsbotten, driver upp kostnaderna vilket leder till en hög exploateringsgrad. Man kan alltså ifrågasätta om detta är det bästa valet av plats för att bygga bostäder i den omfattning som föreslås.
Det vore kanske lämpligare att utveckla ett förslag som är mer anpassat till de svåra förutsättningar som finns i Malagaområdet och som bättre passar in i landskapsbilden och i kulturmiljön än de redovisade hustyperna i planbeskrivningen. Det gäller att anpassa planen till förutsättningarna. Inte att ta höjd för åtgärder som är så kostsamma att exploateringsgraden blir oattraktiv i slutändan. Det har ju t ex framkommit att flera närboende känner sig störda.

Etablering av en ny småbåtshamn i Malagaområdet är TNF positiva till och vi förutsätter att en sådan etablering leder till att Goviken inte exploateras.

Planbeskrivningen behöver uppdateras på sidan 57, om vattenförsörjning.
Länsstyrelsen stoppade planerna på att ta ut dricksvatten i Stora Ålevatten för flera år sen pga att det är ett Natura 2000 område. Det är viktigt att Tjörns kommun redovisar hur vattenförsörjningen för planområdet skall ordnas.

För Tjörns naturskyddsförening
Gunilla Strömqvist

Julröjning Björshuvudet

Röjningen av vårt nya projekt, Björshuvudet, fortsatte redan den 28 december.
Det var ett tiotal tappra som slitit sig från julfirandet och samlats denna friska men bistra morgon för att hjälpa till och röja.

 

Röjning Björhuvudet dec 13

Björshuvudet Röjning Dec 13

 

 

 

Lite fika var välbehövligt.

Röjning Björshuvudet dec 13

 

Nästa röjning på Björshuvudet är 1:e mars, all hjälp behövs, så kom gärna med då.

Yttrande 2013-12-12

 
Kuballe 2:2
Ansökan avstyrks pga att byggnationen bidrar till att ytterligare sprida bebyggelsen på ett för kommunens markanvändning olämpligt sätt, bl a påverkas transportbehov. Fastigheten behöver ha enskilda lösningar på vatten och avlopp, vilket är ofördelaktigt ur miljövårdssynpunkt. 

För Tjörns Naturskyddsförening

Sverker Molander
ordförande

Yttrande 2013-11-21

Synpunkter på Länsstyrelsens förslag på översyn av det utökade strandskyddet på Tjörn

Tjörns naturskyddsförening har tagit del av förslaget under okt/nov 2013.

Vi anser att det är ett bra förslag överlag och att det är positivt att få ta del av materialet i ett tidigt skede.

Det är bara några detaljer som vi funderar på som vi gärna vill få mer information om. Några platser saknar strandskydd och vi undrar varför. Kanske är det en detaljplan som upphäver strandskyddet på de platserna eller finns det någon annan förklaring?

Det är ett område i närheten av Katrinevik, stora delar av Bleket (från badplatsen in till Olles vik), norra sidan av Röreviken och söder om Låka i Höviksnäs. Vi skickar med bilagor med dessa områden markerade.

Sen funderar vi över dragningen av linjen i Skåpesund. Den ser parallellförskjuten ut.

Vi har en allmän fundering om att strandskyddet borde följa naturreservatslinjen på de platser som naturreservatet omfattar ett större markområde. På Härön t ex vore det vettigt om strandskyddet följer reservatsgränsen. I de fall där strandskyddet är större än reservatet borde reservatet utökas för att förenkla för markägare bl a.

Efter telefonsamtal med kommunens handläggare fick vi klart för oss att vattendrag och inlandsvatten inte ingår i den här revisionen.

Tjörns naturskyddsförening genom Gunilla Strömqvist

Första röjningen gjord på Björshuvudet

Det var lite blåsigt men klart denna fina höstmorgon, över 20 personer hade kommit för att hjälpa till, en fantastisk start på projektet.

Anita och Said som är huvudansvariga för TNFs insatser här var väldigt nöjda med dagen.

Som brukligt så finns det tid för lite vila och fikapaus. Här fanns ett litet hörn med lä.

Björhuvudet_131116_4 (Small)

När vi nu var så många så gick det ganska fort och vi fick kommit en bra bit på första platsen:

björshvudet 131116_resultat

(Klicka på bilderna för bättre upplösning)

 

Uppstartsmöte Björshuvudet

Den 27 oktober hade vi ett uppstartsmöte  där vi pratade om hur det ser ut idag, varför och hur vi vill göra detta.

Det hade kommit ett 30-tal medlemmar som också fick lyssna till Ingmar Jonasson som berättade om floran och hur det sett ut tidigare när det betades i området.

De fick också lyssna till Lyröns Entreprenad, som är de som skall göra en stor del av jobbet, de berättade vilka de var och visade ett bildspel om hur man arbetar med såna här uppdrag.

Så nu  är vi igång med vårt projekt ”RÄDDA BJÖRSHUVUDET!”

Vi fick också reda på att det kommer att bli flera röjningstillfällen med start redan i november

16 november
28 december (för den som tröttnat på att äta julmat och glo på TV)
1 mars
15 mars

Vi möts vid Halsbäcks hamnparkering för gemensam transport sista sträckan.
Alla träffar startar kl 9.00 och håller på till ca 13 lite beroende på vädret.

Vid alltför dåligt väder får man höra av sig till Said 0738 490057eller Anita 0709 943453

Yttrande 2013-10-16

Röd 1:10 och 1:12
Avstyrks, vi håller med tjänstemannaförslaget att innan ytterligare bebyggelse medges skall en detaljplan tas fram för att ordna vatten, avlopp, väg, kollektivtrafik mm

Lilla Askerön 1:190
Avstyrks, spridd bebyggelse på en ö långt från fungerande kollektivtrafik, vattenfrågan inte utredd- risk för saltvatten?, ytterligare avloppsbelastning på Askeröfjorden. VA- frågan bör utredas ordentligt innan ytterligare bebyggelse medges. Husens placering uppe på ett berg är också olämplig ur landskapsbildssynpunkt.

Klövedals-Bö 4:145 och 4:146
Avstyrks pga. spridd bebyggelse, inom riksintresse naturvård, gränsar till randlövskog, avsaknad av kollektivtrafik och att man avser ha enskilt vatten och avlopp. Om kommunen ändå avser lämna förhandsbesked eftersom det är lämnat så pass nyligen så borde de planerade husen anslutas till kommunalt vatten- och avlopp.

Gunilla Strömqvist för Tjörns naturskyddsförening

Jättegrytor på Tjörnekalv

Natursnokarna hade snokat sig ut till Tjörnekalv för att se hur jättegrytorna såg ut.

Jättehölera

Spännande upptäcksfärd, först med färjan som gick vägen om Dyrön och Åstol innan den var framme 🙂 sen till fots en bit på ön.

På vägen kunde man se hur viktigt det är för våra fåglar att få ha lite bär på hösten.

2013-10-06 12.55.54 (Mobile)

Efter en liten promenad så var vi då framme vid grytorna, fantastiska skapelser.

Jättegryta

En välförtjänt fika med mycket fin utsikt i fantastiskt väder.

Härlig fikarast

.

Grattis till vinnarna!

Under Skördehelgen på Sundsby, som för övrigt blev en mycket välbesökt tillställning, så hade vi ordnat en frågetävling där man skulle gissa hur många ”grodor” det var i en godisburk.


Rätt svar var 111 st.

Grattis till de 3 st vinnarna som kommer att få Priset – Ingemar Jonassons bok ”Ett år på Tjörn”.

Natursnokar var på spaning efter Fladdermöss

Det var många som samlats för att försöka se fladdermössen denna kväll.

Kent Borgman, som var vår guide denna kväll på Valla kyrka, har haft ett brinnande intresse för fladdermöss sen barnsben och var därför mycket intressant att lyssna till.

Vi blev så många att vi delade upp oss i 2 grupper för att under ledning av Kent spana i klocktornet samt på Kyrkans vind.

Båda grupperna lyckades att se långörad fladdermus

 

Yttrande 2013-09-06

Yttrande över samråd detaljplan Tubberöd 1:201 m fl Buskär

Tjörns naturskyddsförening har fått rubricerad detaljplan på remiss.

Vi är positiva till en förtätning med bostäder i områden där det finns utbyggd samhällsservice som kollektivtrafik, skolor mm eftersom det förhoppningsvis minskar bilåkandet.
 
Vi är dock lite tveksamma till den planerade kustnära förtätningen i detaljplanen eftersom den riskerar bli ett fritidsboende såsom det närbelägna Havsporten. På Tjörn som i resten av Göteborgsregionen borde det vara prioriterat att bygga hyreslägenheter.
 
Om det föreslagna området ändå byggs är det viktigt att området med gångvägar/hamn/bryggor är tillgängligt för allmänheten. Varför inte starta ett projekt med en brygga längs hela Skärhamns kustlinje. Det hade väl varit ett bra komplement till Akvarellmuseet som besöksmagnet.
 
Vi anser att slutligen att den föreslagna båthamnen kan göras större för att slippa bygga småbåtshamnar på andra oexploaterade platser såsom Goviken.
 
För Tjörns naturskyddsförening
Gunilla Strömqvist
 

Yttrande 2013-08-26

Här är yttrande över tre förhandsbesked från Tjörns naturskyddsförening:
 
Sunna 1:234
tillstyrks om det ansluts till det kommunalt vatten och avlopp.Vi ser det som en förtätning av befintligt detaljplaneområde. Klurigt dock med kommunikationer, bygger på bilåkning, eftersom det är väldigt lite bussturer till Kyrkesundsområdet.
 
Kalekärr 1:2
Avstyrks pga att det är utomplans och bidrar till mer spridd bebyggelse som bygger på bilåkning. Det tar i anspråk värdefullt odlingslandskap. Enskilt VA innebär ytterligare belastning på övergödda vattendrag.
 
Olsby 1:4
Avstyrks med hänvisning till det vi skrivit om Kalekärr 1:2 samt att den föreslagna byggplatsen idag är ett relativt obebyggt område. De medför ett rejält intrång i landskapsbilden att bygga tre nya hus på den föreslagna platsen. 
 
För
Tjörns naturskyddsförening
Gunilla Strömqvist

Förberedelser redan i juni 2013

Redan sommaren 2013 började planerna på detta projekt att diskuteras mer på allvar. För att hjälpa upp situationen så har Tjörns naturskyddsförening gjort några försök sedan ett par år tillbaka med att köra slåttermaskin på en del ställen på Björhuvudet.

Said Östberg ordnade ett lån av och transport av en slåttermaskin från Lyröns Entreprenad.

2013 Juni 176 2013 Juni 172 2013 Juni 174

Yttrande 2013-06-14

Yttrande över förhandsbesked

Häggvall 6:2
Tillstyrks, kommunalt VA, nära befintlig bebyggelse.
Tolleby 3:59, 3:69
Tillstyrks under förutsättning att de ansluts till kommunalt VA.Röd 1:2 dnr 2013/0201
Avstyrks  Byggnation på den sökta platsen medför ytterligare spridd bebyggelse med långa avstånd till service och allmänna kommunikationer. Skall det byggas i mer i Rödområdet behöver väg, vatten och avlopp samordnas och förbättras. Lokaliseringen strider mot översiktsplanens riktlinjer.

Åkervik 1:92, dnr 2013/0250
Avstyrks dels pga att den föreslagna placeringen av huset, uppe på ett berg, medför sprängning av berg. Vidare kan tomten inte betraktas som en lucktomt. Den medför ytterligare spridd bebyggelse med långa avstånd till service och allmänna kommunikationer. Skall det byggas i mer Åkervik behöver väg, vatten och avlopp samordnas och förbättras.
Halsbäck 2:5, dnr 2013/0217
Avstyrks pga tomten är placerad uppe på berg, vilket medför sprängning dvs för stort naturingrepp. Föreslagen lokalisering strider mot översiktsplanens riktlinjer. Området är klassat som riksintresse för naturvård. VA situationen i Halsbäck behöver samordnas och förbättras. Byggnation i Halsbäck innebär ytterligare spridd bebyggelse och ännu mer bilberoende.
För Tjörns Naturskyddsförening
Gunilla Strömqvist

Yttrande2013-04-04

Yttrande över förhandsbesked
 
Krommeröd 1:3
Ttillstyrks, förtätning inom redan exploaterat område.

Myggenäs 1:8
Tillstyrks, förtätning inom redan exploaterat område (borde dock föregås av detaljplan med tanke på läget invid befintligt planområde)

Häggvall 1:44
Denna avstyrkte vi en gång i tiden med tanke på att skogen hade höga naturvärden. Nu är tyvärr hela området ett kalhygge. Vid kontakt med Skogsstyrelsen kunde de inte göra nåt åt avverkningen eftersom det fanns ett förhandsbesked på platsen. Som det ser ut idag så kan vi tillstyrka förhandsbesked eftersom platsen ändå är förstörd.

För Tjörns naturskyddsförening
c/o Gunilla Strömqvist

 

Yttrande 2013-02-25

Yttrande över färjeförbindelser Rönnäng
 
Tjörns naturskyddsförening avstyrker placeringen av ett nytt färjeläge i Vättnesvik.
 
Bakgrunden till det är att området är strandskyddat och att det består av oexploaterad natur
med massiva höga berg och små havsvikar.
 
I tätortstudien för Rönnäng, som kommunen tagit fram, nämns att området med Vättnesvik är känsligt
för exploatering pga höjdpartier, att det är viktigt för landskapsbild och för närrekreation.
 
Enligt miljöbalkens 3 kapitel 1§ står följande: ”Mark- och vattenområden ska användas för det ändamål 
för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov.
Företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.”
 
I 2 kap 6§ miljöbaken nämns att ”för en åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska det väljas en plats
med hänsyn till att ändamålet ska kuna uppnås med minsta intrång eller olägenhet för för människors hälsa eller miljön.”
 
Tjörns naturskyddsförening anser inte att Vättnesvik är val av bästa plats.
Området används som närströvområde av Rönnängsborna. Det finns ett stråk med gångstigar som binder 
ihop Bäckeviksområdet med Rönnäng, där vuxna och barn kan gå till förskolan, skolan, affären och badplatser
i Båtevik och Kårevik, utan biltrafik runtom sig.
 
Förslaget med färjeläge i Vättnesvik får följden att stora mängder berg kommer sprängas bort 
för att tillskapa vägar och parkeringsplatser. Den föreslagna vägdragningen är också underlig. 
En väg in till omådet är redovisad ca 2m utanför matsalen till Rönnängsskola och precis förbi 
den nybyggda förskolan. De andra två vägdragningar medför också ökad trafik inne i 
befintliga bostadsområden samt stora ingrepp i orörd natur.
 
Även ur sjösäkerhetssynpunkt är Vättnesvik en olämplig plats pga att inte finns något naturligt vindskydd.
För att få skydd mot sydvästliga vindar måste man konstruera någon slags pir eller liknande.
 
Tjörns naturskyddsförening förordar att färjeläget ligger kvar i Rönnäng. Det finns en anledning till att Rönnängs hamn 
placerades där en gång i tiden, i lä från Tjörnkalv. 
 
Vi har ingen erinran mot att Stansvik används som färjeläge. Ett förslag som kom fram på samrådsmötet var intressant,
med en kombination av färjelägena i Rönnäng och Stansvik. Om det byggs en rejäl sommarparkering t ex på f d Korda plasts mark
så kunde dagturisterna parkera där och ta färjan därifrån. Turisterna tycker nog det bara är kul att åka lite mer färja.
 
För Tjörns naturskyddsförening
 
Gunilla Strömqvist
 

Örnskådning 13:e Januari 2013

Apelgårds kile, Mjörn
Foto Krister Svanvik

Efter att de 38 deltagarna samlats på Sundsby stora parkering för en kort genomgång, bar det av mot Apelgårds kile på norra delen av Mjörn. Bilarna parkerades längs vägen och vi fortsatte ut mot yttre delen av kilen till fots. Längs vägen sågs 20 skator och hördes en nötväcka. Innan vi kom fram till observationsplatsen såg några av deltagarna en havsörn flyga österut, delvis skymd av träd.

Väl framme vid första anhalten upptäcktes 3 salskrakar, varav två vackert utfärgade svartvita hanar. Knölsvanar, knipor och småskrakar födosökte i kilen och havstrutparet bevakade redan sitt häckningsskär. Plötsligt ropade någon ”havsörn”! En yngre fågel kom från Stigfjorden, men försvann tyvärr snart bakom Södra Björnholmen innan alla sett den. Men vi behövde inte vänta länge innan 2 nya havsörnar kom på hög höjd från norr för att passera rakt över oss. Alla såg dem väl, och därmed var löftet om havsörn redan uppfyllt. Men detta skulle visa sig bara vara början på en fantastisk dag med havsörnar.
Foto Krister Svanvik
Foto Krister Svanvik

Snart passerade på nära håll en yngre havsörn Stora Björnhomen, kanske samma några sett tidigare. Vi fortsatte därefter till nästa anhalt, en höjd med hänförande utsikt över Stigfjorden och längst i sydväst öppningen ut mot Skagerack. Snart upptäcktes 2 havsörnar rastande på öarna i väst och ytterligare en ung havsörn passerade på nära håll mot norr. På närbelägna Kråkholmarna satt ännu en ung havsörn och från öster dök det upp en äldre fågel som gjorde den andra ”gamlingen” på Hälsö sällskap.

För att runda av ”örnfrossan” upptäcktes en sista havsörn sittande på toppröset på Hjälm. Troligen sågs 8 olika havsörnar under mindre än två timmar! Alla hade fått sitt lystmäte på havsörn och ingen kände att det var nödvändigt att åka ut på Askeröarna för att se fler. De som dröjde kvar till sist kunde glädjas åt en liten flock sidensvansar, en nog så ovanlig vintergäst denna vinter.

Det var Per Undeland som höll i denna gången också och han var mycket nöjd med dagen.

Yttrande 2013-01-07

Yttrande över utställningshandlingar
 
Detaljplan för Rönnäng 1:553 m fl, bostäder på Skalåseberget
Tjörns naturskyddsförening vidhåller sitt tidigare yttrande och avstyrker detaljplanens sydvästra del.
Bakgrunden till det är att det växer hassel, bergek och murgröna i den delen av området, inom de föreslagna byggplatserna.
Dessa nämns inte i biotopkarteringen för område 5, vilket förvånar oss. Se bilder tagna inom område 5.
 
 
 
 
För Tjörns naturskyddsförening
Gunilla Strömqvist
 

Yttrande 2012-09-27

Yttrande över förhandsbesked Åkervik 1:88 (2012/0102)
 
Tjörns naturskyddsförening avstryker förhandsbesked. Platsen ligger i närheten av ett ängs- och hagmarkområde som är utpekat av Länsstyrelsen som skyddsvärt. I Tjörns naturvårdsprogram är det klass 2, område 95, värdefull naturbetesmark.
 
För Tjörns naturskyddsförening
Gunilla Strömqvist