Grattis till vinnarna!

Under Skördehelgen på Sundsby, som för övrigt blev en mycket välbesökt tillställning, så hade vi ordnat en frågetävling där man skulle gissa hur många ”grodor” det var i en godisburk.


Rätt svar var 111 st.

Grattis till de 3 st vinnarna som kommer att få Priset – Ingemar Jonassons bok ”Ett år på Tjörn”.

Natursnokar var på spaning efter Fladdermöss

Det var många som samlats för att försöka se fladdermössen denna kväll.

Kent Borgman, som var vår guide denna kväll på Valla kyrka, har haft ett brinnande intresse för fladdermöss sen barnsben och var därför mycket intressant att lyssna till.

Vi blev så många att vi delade upp oss i 2 grupper för att under ledning av Kent spana i klocktornet samt på Kyrkans vind.

Båda grupperna lyckades att se långörad fladdermus

 

Yttrande 2013-09-06

Yttrande över samråd detaljplan Tubberöd 1:201 m fl Buskär

Tjörns naturskyddsförening har fått rubricerad detaljplan på remiss.

Vi är positiva till en förtätning med bostäder i områden där det finns utbyggd samhällsservice som kollektivtrafik, skolor mm eftersom det förhoppningsvis minskar bilåkandet.
 
Vi är dock lite tveksamma till den planerade kustnära förtätningen i detaljplanen eftersom den riskerar bli ett fritidsboende såsom det närbelägna Havsporten. På Tjörn som i resten av Göteborgsregionen borde det vara prioriterat att bygga hyreslägenheter.
 
Om det föreslagna området ändå byggs är det viktigt att området med gångvägar/hamn/bryggor är tillgängligt för allmänheten. Varför inte starta ett projekt med en brygga längs hela Skärhamns kustlinje. Det hade väl varit ett bra komplement till Akvarellmuseet som besöksmagnet.
 
Vi anser att slutligen att den föreslagna båthamnen kan göras större för att slippa bygga småbåtshamnar på andra oexploaterade platser såsom Goviken.
 
För Tjörns naturskyddsförening
Gunilla Strömqvist
 

Yttrande 2013-08-26

Här är yttrande över tre förhandsbesked från Tjörns naturskyddsförening:
 
Sunna 1:234
tillstyrks om det ansluts till det kommunalt vatten och avlopp.Vi ser det som en förtätning av befintligt detaljplaneområde. Klurigt dock med kommunikationer, bygger på bilåkning, eftersom det är väldigt lite bussturer till Kyrkesundsområdet.
 
Kalekärr 1:2
Avstyrks pga att det är utomplans och bidrar till mer spridd bebyggelse som bygger på bilåkning. Det tar i anspråk värdefullt odlingslandskap. Enskilt VA innebär ytterligare belastning på övergödda vattendrag.
 
Olsby 1:4
Avstyrks med hänvisning till det vi skrivit om Kalekärr 1:2 samt att den föreslagna byggplatsen idag är ett relativt obebyggt område. De medför ett rejält intrång i landskapsbilden att bygga tre nya hus på den föreslagna platsen. 
 
För
Tjörns naturskyddsförening
Gunilla Strömqvist

Förberedelser redan i juni 2013

Redan sommaren 2013 började planerna på detta projekt att diskuteras mer på allvar. För att hjälpa upp situationen så har Tjörns naturskyddsförening gjort några försök sedan ett par år tillbaka med att köra slåttermaskin på en del ställen på Björhuvudet.

Said Östberg ordnade ett lån av och transport av en slåttermaskin från Lyröns Entreprenad.

2013 Juni 176 2013 Juni 172 2013 Juni 174

Yttrande 2013-06-14

Yttrande över förhandsbesked

Häggvall 6:2
Tillstyrks, kommunalt VA, nära befintlig bebyggelse.
Tolleby 3:59, 3:69
Tillstyrks under förutsättning att de ansluts till kommunalt VA.Röd 1:2 dnr 2013/0201
Avstyrks  Byggnation på den sökta platsen medför ytterligare spridd bebyggelse med långa avstånd till service och allmänna kommunikationer. Skall det byggas i mer i Rödområdet behöver väg, vatten och avlopp samordnas och förbättras. Lokaliseringen strider mot översiktsplanens riktlinjer.

Åkervik 1:92, dnr 2013/0250
Avstyrks dels pga att den föreslagna placeringen av huset, uppe på ett berg, medför sprängning av berg. Vidare kan tomten inte betraktas som en lucktomt. Den medför ytterligare spridd bebyggelse med långa avstånd till service och allmänna kommunikationer. Skall det byggas i mer Åkervik behöver väg, vatten och avlopp samordnas och förbättras.
Halsbäck 2:5, dnr 2013/0217
Avstyrks pga tomten är placerad uppe på berg, vilket medför sprängning dvs för stort naturingrepp. Föreslagen lokalisering strider mot översiktsplanens riktlinjer. Området är klassat som riksintresse för naturvård. VA situationen i Halsbäck behöver samordnas och förbättras. Byggnation i Halsbäck innebär ytterligare spridd bebyggelse och ännu mer bilberoende.
För Tjörns Naturskyddsförening
Gunilla Strömqvist

Yttrande2013-04-04

Yttrande över förhandsbesked
 
Krommeröd 1:3
Ttillstyrks, förtätning inom redan exploaterat område.

Myggenäs 1:8
Tillstyrks, förtätning inom redan exploaterat område (borde dock föregås av detaljplan med tanke på läget invid befintligt planområde)

Häggvall 1:44
Denna avstyrkte vi en gång i tiden med tanke på att skogen hade höga naturvärden. Nu är tyvärr hela området ett kalhygge. Vid kontakt med Skogsstyrelsen kunde de inte göra nåt åt avverkningen eftersom det fanns ett förhandsbesked på platsen. Som det ser ut idag så kan vi tillstyrka förhandsbesked eftersom platsen ändå är förstörd.

För Tjörns naturskyddsförening
c/o Gunilla Strömqvist

 

Yttrande 2013-02-25

Yttrande över färjeförbindelser Rönnäng
 
Tjörns naturskyddsförening avstyrker placeringen av ett nytt färjeläge i Vättnesvik.
 
Bakgrunden till det är att området är strandskyddat och att det består av oexploaterad natur
med massiva höga berg och små havsvikar.
 
I tätortstudien för Rönnäng, som kommunen tagit fram, nämns att området med Vättnesvik är känsligt
för exploatering pga höjdpartier, att det är viktigt för landskapsbild och för närrekreation.
 
Enligt miljöbalkens 3 kapitel 1§ står följande: ”Mark- och vattenområden ska användas för det ändamål 
för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov.
Företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.”
 
I 2 kap 6§ miljöbaken nämns att ”för en åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska det väljas en plats
med hänsyn till att ändamålet ska kuna uppnås med minsta intrång eller olägenhet för för människors hälsa eller miljön.”
 
Tjörns naturskyddsförening anser inte att Vättnesvik är val av bästa plats.
Området används som närströvområde av Rönnängsborna. Det finns ett stråk med gångstigar som binder 
ihop Bäckeviksområdet med Rönnäng, där vuxna och barn kan gå till förskolan, skolan, affären och badplatser
i Båtevik och Kårevik, utan biltrafik runtom sig.
 
Förslaget med färjeläge i Vättnesvik får följden att stora mängder berg kommer sprängas bort 
för att tillskapa vägar och parkeringsplatser. Den föreslagna vägdragningen är också underlig. 
En väg in till omådet är redovisad ca 2m utanför matsalen till Rönnängsskola och precis förbi 
den nybyggda förskolan. De andra två vägdragningar medför också ökad trafik inne i 
befintliga bostadsområden samt stora ingrepp i orörd natur.
 
Även ur sjösäkerhetssynpunkt är Vättnesvik en olämplig plats pga att inte finns något naturligt vindskydd.
För att få skydd mot sydvästliga vindar måste man konstruera någon slags pir eller liknande.
 
Tjörns naturskyddsförening förordar att färjeläget ligger kvar i Rönnäng. Det finns en anledning till att Rönnängs hamn 
placerades där en gång i tiden, i lä från Tjörnkalv. 
 
Vi har ingen erinran mot att Stansvik används som färjeläge. Ett förslag som kom fram på samrådsmötet var intressant,
med en kombination av färjelägena i Rönnäng och Stansvik. Om det byggs en rejäl sommarparkering t ex på f d Korda plasts mark
så kunde dagturisterna parkera där och ta färjan därifrån. Turisterna tycker nog det bara är kul att åka lite mer färja.
 
För Tjörns naturskyddsförening
 
Gunilla Strömqvist
 

Örnskådning 13:e Januari 2013

Apelgårds kile, Mjörn
Foto Krister Svanvik

Efter att de 38 deltagarna samlats på Sundsby stora parkering för en kort genomgång, bar det av mot Apelgårds kile på norra delen av Mjörn. Bilarna parkerades längs vägen och vi fortsatte ut mot yttre delen av kilen till fots. Längs vägen sågs 20 skator och hördes en nötväcka. Innan vi kom fram till observationsplatsen såg några av deltagarna en havsörn flyga österut, delvis skymd av träd.

Väl framme vid första anhalten upptäcktes 3 salskrakar, varav två vackert utfärgade svartvita hanar. Knölsvanar, knipor och småskrakar födosökte i kilen och havstrutparet bevakade redan sitt häckningsskär. Plötsligt ropade någon ”havsörn”! En yngre fågel kom från Stigfjorden, men försvann tyvärr snart bakom Södra Björnholmen innan alla sett den. Men vi behövde inte vänta länge innan 2 nya havsörnar kom på hög höjd från norr för att passera rakt över oss. Alla såg dem väl, och därmed var löftet om havsörn redan uppfyllt. Men detta skulle visa sig bara vara början på en fantastisk dag med havsörnar.
Foto Krister Svanvik
Foto Krister Svanvik

Snart passerade på nära håll en yngre havsörn Stora Björnhomen, kanske samma några sett tidigare. Vi fortsatte därefter till nästa anhalt, en höjd med hänförande utsikt över Stigfjorden och längst i sydväst öppningen ut mot Skagerack. Snart upptäcktes 2 havsörnar rastande på öarna i väst och ytterligare en ung havsörn passerade på nära håll mot norr. På närbelägna Kråkholmarna satt ännu en ung havsörn och från öster dök det upp en äldre fågel som gjorde den andra ”gamlingen” på Hälsö sällskap.

För att runda av ”örnfrossan” upptäcktes en sista havsörn sittande på toppröset på Hjälm. Troligen sågs 8 olika havsörnar under mindre än två timmar! Alla hade fått sitt lystmäte på havsörn och ingen kände att det var nödvändigt att åka ut på Askeröarna för att se fler. De som dröjde kvar till sist kunde glädjas åt en liten flock sidensvansar, en nog så ovanlig vintergäst denna vinter.

Det var Per Undeland som höll i denna gången också och han var mycket nöjd med dagen.

Yttrande 2013-01-07

Yttrande över utställningshandlingar
 
Detaljplan för Rönnäng 1:553 m fl, bostäder på Skalåseberget
Tjörns naturskyddsförening vidhåller sitt tidigare yttrande och avstyrker detaljplanens sydvästra del.
Bakgrunden till det är att det växer hassel, bergek och murgröna i den delen av området, inom de föreslagna byggplatserna.
Dessa nämns inte i biotopkarteringen för område 5, vilket förvånar oss. Se bilder tagna inom område 5.
 
 
 
 
För Tjörns naturskyddsförening
Gunilla Strömqvist
 

Yttrande 2012-09-27

Yttrande över förhandsbesked Åkervik 1:88 (2012/0102)
 
Tjörns naturskyddsförening avstryker förhandsbesked. Platsen ligger i närheten av ett ängs- och hagmarkområde som är utpekat av Länsstyrelsen som skyddsvärt. I Tjörns naturvårdsprogram är det klass 2, område 95, värdefull naturbetesmark.
 
För Tjörns naturskyddsförening
Gunilla Strömqvist
 

Örnskådning 8:e Januari 2012

Apelgårds kile på norra Mjörn, till slutmålet en höjd med vidsträckt utsikt över Stigfjorden

Denna gång var det ännu fler intresserade som kom att se skådespelet som det tidvis var på denna exkursionen. Gruppen fick möjlighet att se 2 kanske 3 örnar men även 7st salskrakar
Per Undeland från Tjörns Naturskyddsförening, som ledde exkursionen, var väldigt nöjd med det hela, det kom ca 75 personer. Många utan kikare, vilket ju också delvis är syftet med exkursioner som denna: att nå ut till icke ”redan frälsta fågelskådare”!
Vädret var perfekt för en vandring längs södra sidan av Apelgårds kile på norra Mjörn, till slutmålet en höjd med vidsträckt utsikt över Stigfjorden. Örnarna sågs fint av alla deltagare då de flög förbi eller satt på toppen av en ö i Stigfjorden. Många var nöjda efter detta, så en reducerad grupp fortsatte till Askerö brygga där ytterligare en havsörn flög förbi.
ornsskodning080112
Foton Anita Lindström.

Yttrande 2012-01-10

Yttrande över förhandsbesked
 
RÄVSAL 2:1 ( dnr 2010/0266)
Accepteras som kompletteringsbebyggelse.
Dock är recipienten redan ett övergött vattendrag som mynnar i havsvik. Samordning och förbättring av avloppsreningen i området borde föregå ytterligare bebyggelse.
 
HOVLANDA 1:20 (dnr 2011/1492)
Accepteras som kompletteringsbebyggelse.
Här är recipienten Säbyån, som mynnar i Säbykile som är ett Natura 2000 område. Här borde en samordning och en förbättring av avloppsreningen i Hovlanda föregå ytterligare bebyggelse.
 
TOLLEBY 1:6 (dnr 2011/1509)
Se yttrande Rävsal 2:1
 
HÄGGVALL 1:44 (2011/1340)
Sökande har sågat ner en nyckelbiotop med ädellövskog i närheten. Vägdragningen redovisad genom kalhygget.
Det är knappast meningsfullt att avstyrka detta nu när han redan beviljats förhandsbesked tidigare. Skogsstyrelsen kunde inte driva ärendet mot fastighetsägaren eftersom förhandsbeskedet var lämnat inom del av nyckelbiotopen. (Uppgift från Lars Rudh, Skogsstyrelsen)
Förhandsbeskedet tillstyrks under förutsättning att sökande låter lindarna växa upp igen som kompensationsåtgärd.
 
 
För Tjörns naturskyddsförening
 
Gunilla Strömqvist
 

Yttrande 2012-01-09

Yttrande över samrådshandlingar för detaljplan Rönnäng 1:553 m.fl, Skalåseberget, Tjörns kommun
 
Tjörns naturskyddsförening har fått samrådshandlingarna på remiss.
 
Yttrande
Nordöstra delen av den föreslagna detaljplanen tillstyrks. Det är ett område som är redovisat med 25 friliggande villor på en bergsplatå på illustrationskartan.
Vi förutsätter att trafiken till det nya området då matas från ”Rönnängs gård området”.
 
Den sydvästra delen av den föreslagna detaljpanen avstyrks med hänvisning till att infartsvägen och den föreslagna bebyggelsen medför ett alltför stort ingrepp i en miljö med höga natur- och kulturvärden.
 
Bakgrund
Stigen från Dammvägen och in mot Dammen är ett närströvområde både med högt kultur- och naturvärde. Hasselstånd, äldre grova sälgar och gamla grindstolpar följer dig på vandringen ner mot Dammen. Här ledde Rönnängsborna sina kor förr i tiden till att beta på gräsmarkerna runt Dammen. Av planhandlingarna framgår att det även finns rester av äldre boplatser i området.
 
Dammenområdet borde tas tillvara som närströvområde. Tjörns naturskyddsförening föreslår därför att stigen vid Dammen återställs så att man enklare kan tas sig över till Tuveslätt t ex. Vi föreslår vidare att Dammen återställs till en damm. Man kan t ex dämma den sprängda kanalen, som avvattnar Dammen, till en lämplig nivå så att Dammen återigen får en vattenspegel. På så vis skapar man en miljö som bidra till att öka den biologiska mångfalden.
Stöd för att tillskapa småvatten finns att söka hos Länsstyrelsen.
 
Stöd för vårt yttrande finns i miljömålet ”Mål för god bebyggd miljö 2020” där det bl a nämns att natur och kulturvärden skall tas tillvara och utvecklas i samband med detaljplanearbeten.
 
För Tjörns naturskyddsförening
/Gunilla Strömqvist
 

Yttrande 2011-04-14

Yttrande över program för Södra Hamnen, Skärhamn

Tjörns naturskyddsförening är positiv till en utveckling av Skärhamn och Södra hamnen och tillstyrker det remitterade programmet.

Vi har några synpunkter som vi skulle vilja togs med i det fortsatta arbetet med planen.

Det är viktigt att plats avsätts för mottagning av båtlatriner och för en spolplatta med reningsutrustning för bottentvätt av båtar, för att minska miljöpåverkan från båtturismen. Det borde kanske finnas någon typ av båtleasing eller liknande så att alla inte behöver ha varsin båtplats.

Vidare undrar vi över hur trafikfrågan skall lösas, sommartid går det inte att parkera ute i södra hamnen, folk och bagage får släppas av vid hamnen, sen får man köra hem och cykla till hamnen.

Vid bygget av den befintliga piren vid Tjörns segelsällskap, trycktes mjukmassor upp från bottnarna enligt uppgift från boende i Skärhamn. Bottenförhållanden i de föreslagna utbyggnaden behöver undersökas.  

Vid utvidgning av Skärhamns frys anser vi att reningen av processavloppsvatten måste förbättras. Hamnområdet och dess närhet är kraftigt påverkat av övergödning. Det är viktigt att planerade vågbrytare inte försämrar vattenomsättningen. Ett rent vattenområde runt Skärhamn gynnar turismen.  

För Tjörns naturskyddsförening
c/o Gunilla Strömqvist

Yttrande 2011-03-27

Följande förslag tillstyrks:

Hövik 3:54 

Häggvall 6:1

Långekärr 2:38 (om fastigheten ansluts till kommunalt VA)

Stockevik 1:109

Budalen 1:10.

 

Följande förslag avstyrks:

Pilane 1:2 (regionalt och nationellt utpekat odlingslandskap)

Basteröd 1:7 (riksintresse naturvård, ädellövskog, regionalt och nationellt utpekat odlingslandskap, brant och bergigt)

Önneröd 1:13 (riksintresse naturvård, ädellövskog regionalt värdefullt odlingslandskap)

Höggeröd 2:1 (ängs- och hagmarksområde, gränsar till fornlämningsområde, byggnation som innebär bergssprängning)

Hede 1:2 (ängs- och hagmarksområde, utspridd bebyggelse)

Åkervik 1:4 (ordna detaljplan och VA för Åkervik först)

Budalen 1:2 (utspridd bebyggelse, olämpligt att ta i anspråk orörda områden)

 

För Tjörns naturskyddsförening
c/o Gunilla Strömqvist

Örnexkursion 20:e februari 2011

Från Skåpesund till Askeröarna och mitt emot Stora Farholmen

Även denna gång så var det lyckat, förutom Knipa, storskrake och smådoppning så blev det till slut den efterlängtade örnskådningen. Havsörnen upptäcktes först i en grantopp, när den sedan jagade en fiskmås så blev det såklart intressant att se på.

Denna gång hade ännu fler trotsat det kalla vädret, ca 50 st nyfikna skådare blev det, vilket var väl över förväntningarna.

Bilderna kommer  från Krister Svanvik.

Örnskådning 9:e januari 2011

Från Sundsby via Skåpesund och till Askeröarna

Vid en mycket lyckad Örnskådnings safari, ledd av Per Undeland fick de 20 deltagarna nöjet att se tre olika havsörnar. En riktig ”bonus” blev den fjällvråk som passerade Askerösundet.

Ett av skälen till de lyckade observationerna kan ha varit ett drunknat Rådjur som frusit fast i isen och fungerat som åtel (uppgift av bröderna Hagström på L Askerön.)

De eminenta bilderna på två av havsörnarna och fjällvråken är tagna av Krister Svanvik, som vi tackar för att fått använda här!