Yttrande 2012-09-27

Yttrande över förhandsbesked Åkervik 1:88 (2012/0102)
 
Tjörns naturskyddsförening avstryker förhandsbesked. Platsen ligger i närheten av ett ängs- och hagmarkområde som är utpekat av Länsstyrelsen som skyddsvärt. I Tjörns naturvårdsprogram är det klass 2, område 95, värdefull naturbetesmark.
 
För Tjörns naturskyddsförening
Gunilla Strömqvist
 

Örnskådning 8:e Januari 2012

Apelgårds kile på norra Mjörn, till slutmålet en höjd med vidsträckt utsikt över Stigfjorden

Denna gång var det ännu fler intresserade som kom att se skådespelet som det tidvis var på denna exkursionen. Gruppen fick möjlighet att se 2 kanske 3 örnar men även 7st salskrakar
Per Undeland från Tjörns Naturskyddsförening, som ledde exkursionen, var väldigt nöjd med det hela, det kom ca 75 personer. Många utan kikare, vilket ju också delvis är syftet med exkursioner som denna: att nå ut till icke ”redan frälsta fågelskådare”!
Vädret var perfekt för en vandring längs södra sidan av Apelgårds kile på norra Mjörn, till slutmålet en höjd med vidsträckt utsikt över Stigfjorden. Örnarna sågs fint av alla deltagare då de flög förbi eller satt på toppen av en ö i Stigfjorden. Många var nöjda efter detta, så en reducerad grupp fortsatte till Askerö brygga där ytterligare en havsörn flög förbi.
ornsskodning080112
Foton Anita Lindström.

Yttrande 2012-01-10

Yttrande över förhandsbesked
 
RÄVSAL 2:1 ( dnr 2010/0266)
Accepteras som kompletteringsbebyggelse.
Dock är recipienten redan ett övergött vattendrag som mynnar i havsvik. Samordning och förbättring av avloppsreningen i området borde föregå ytterligare bebyggelse.
 
HOVLANDA 1:20 (dnr 2011/1492)
Accepteras som kompletteringsbebyggelse.
Här är recipienten Säbyån, som mynnar i Säbykile som är ett Natura 2000 område. Här borde en samordning och en förbättring av avloppsreningen i Hovlanda föregå ytterligare bebyggelse.
 
TOLLEBY 1:6 (dnr 2011/1509)
Se yttrande Rävsal 2:1
 
HÄGGVALL 1:44 (2011/1340)
Sökande har sågat ner en nyckelbiotop med ädellövskog i närheten. Vägdragningen redovisad genom kalhygget.
Det är knappast meningsfullt att avstyrka detta nu när han redan beviljats förhandsbesked tidigare. Skogsstyrelsen kunde inte driva ärendet mot fastighetsägaren eftersom förhandsbeskedet var lämnat inom del av nyckelbiotopen. (Uppgift från Lars Rudh, Skogsstyrelsen)
Förhandsbeskedet tillstyrks under förutsättning att sökande låter lindarna växa upp igen som kompensationsåtgärd.
 
 
För Tjörns naturskyddsförening
 
Gunilla Strömqvist
 

Yttrande 2012-01-09

Yttrande över samrådshandlingar för detaljplan Rönnäng 1:553 m.fl, Skalåseberget, Tjörns kommun
 
Tjörns naturskyddsförening har fått samrådshandlingarna på remiss.
 
Yttrande
Nordöstra delen av den föreslagna detaljplanen tillstyrks. Det är ett område som är redovisat med 25 friliggande villor på en bergsplatå på illustrationskartan.
Vi förutsätter att trafiken till det nya området då matas från ”Rönnängs gård området”.
 
Den sydvästra delen av den föreslagna detaljpanen avstyrks med hänvisning till att infartsvägen och den föreslagna bebyggelsen medför ett alltför stort ingrepp i en miljö med höga natur- och kulturvärden.
 
Bakgrund
Stigen från Dammvägen och in mot Dammen är ett närströvområde både med högt kultur- och naturvärde. Hasselstånd, äldre grova sälgar och gamla grindstolpar följer dig på vandringen ner mot Dammen. Här ledde Rönnängsborna sina kor förr i tiden till att beta på gräsmarkerna runt Dammen. Av planhandlingarna framgår att det även finns rester av äldre boplatser i området.
 
Dammenområdet borde tas tillvara som närströvområde. Tjörns naturskyddsförening föreslår därför att stigen vid Dammen återställs så att man enklare kan tas sig över till Tuveslätt t ex. Vi föreslår vidare att Dammen återställs till en damm. Man kan t ex dämma den sprängda kanalen, som avvattnar Dammen, till en lämplig nivå så att Dammen återigen får en vattenspegel. På så vis skapar man en miljö som bidra till att öka den biologiska mångfalden.
Stöd för att tillskapa småvatten finns att söka hos Länsstyrelsen.
 
Stöd för vårt yttrande finns i miljömålet ”Mål för god bebyggd miljö 2020” där det bl a nämns att natur och kulturvärden skall tas tillvara och utvecklas i samband med detaljplanearbeten.
 
För Tjörns naturskyddsförening
/Gunilla Strömqvist
 

Yttrande 2011-04-14

Yttrande över program för Södra Hamnen, Skärhamn

Tjörns naturskyddsförening är positiv till en utveckling av Skärhamn och Södra hamnen och tillstyrker det remitterade programmet.

Vi har några synpunkter som vi skulle vilja togs med i det fortsatta arbetet med planen.

Det är viktigt att plats avsätts för mottagning av båtlatriner och för en spolplatta med reningsutrustning för bottentvätt av båtar, för att minska miljöpåverkan från båtturismen. Det borde kanske finnas någon typ av båtleasing eller liknande så att alla inte behöver ha varsin båtplats.

Vidare undrar vi över hur trafikfrågan skall lösas, sommartid går det inte att parkera ute i södra hamnen, folk och bagage får släppas av vid hamnen, sen får man köra hem och cykla till hamnen.

Vid bygget av den befintliga piren vid Tjörns segelsällskap, trycktes mjukmassor upp från bottnarna enligt uppgift från boende i Skärhamn. Bottenförhållanden i de föreslagna utbyggnaden behöver undersökas.  

Vid utvidgning av Skärhamns frys anser vi att reningen av processavloppsvatten måste förbättras. Hamnområdet och dess närhet är kraftigt påverkat av övergödning. Det är viktigt att planerade vågbrytare inte försämrar vattenomsättningen. Ett rent vattenområde runt Skärhamn gynnar turismen.  

För Tjörns naturskyddsförening
c/o Gunilla Strömqvist

Yttrande 2011-03-27

Följande förslag tillstyrks:

Hövik 3:54 

Häggvall 6:1

Långekärr 2:38 (om fastigheten ansluts till kommunalt VA)

Stockevik 1:109

Budalen 1:10.

 

Följande förslag avstyrks:

Pilane 1:2 (regionalt och nationellt utpekat odlingslandskap)

Basteröd 1:7 (riksintresse naturvård, ädellövskog, regionalt och nationellt utpekat odlingslandskap, brant och bergigt)

Önneröd 1:13 (riksintresse naturvård, ädellövskog regionalt värdefullt odlingslandskap)

Höggeröd 2:1 (ängs- och hagmarksområde, gränsar till fornlämningsområde, byggnation som innebär bergssprängning)

Hede 1:2 (ängs- och hagmarksområde, utspridd bebyggelse)

Åkervik 1:4 (ordna detaljplan och VA för Åkervik först)

Budalen 1:2 (utspridd bebyggelse, olämpligt att ta i anspråk orörda områden)

 

För Tjörns naturskyddsförening
c/o Gunilla Strömqvist

Örnexkursion 20:e februari 2011

Från Skåpesund till Askeröarna och mitt emot Stora Farholmen

Även denna gång så var det lyckat, förutom Knipa, storskrake och smådoppning så blev det till slut den efterlängtade örnskådningen. Havsörnen upptäcktes först i en grantopp, när den sedan jagade en fiskmås så blev det såklart intressant att se på.

Denna gång hade ännu fler trotsat det kalla vädret, ca 50 st nyfikna skådare blev det, vilket var väl över förväntningarna.

Bilderna kommer  från Krister Svanvik.

Örnskådning 9:e januari 2011

Från Sundsby via Skåpesund och till Askeröarna

Vid en mycket lyckad Örnskådnings safari, ledd av Per Undeland fick de 20 deltagarna nöjet att se tre olika havsörnar. En riktig ”bonus” blev den fjällvråk som passerade Askerösundet.

Ett av skälen till de lyckade observationerna kan ha varit ett drunknat Rådjur som frusit fast i isen och fungerat som åtel (uppgift av bröderna Hagström på L Askerön.)

De eminenta bilderna på två av havsörnarna och fjällvråken är tagna av Krister Svanvik, som vi tackar för att fått använda här!