Breviks kile

Breviks kile,

Säby kile, Säby ö och Toftenäs

Området ligger på Tjörns västsida och består av två grunda havsvikar med omgivande strandängar, hagmarker, torrbackar och kala bergsryggar. Breviks kile är en av landskapets bästa rastplatser för vadare, gäss och änder. På strandängarna sydväst om Breviks kile rastar dessutom ofta stora antal tättingar som ängspiplärka, gulärla, sädesärla och stenskvätta. Skärpiplärka ses ofta vinter, vår och höst men häckar inte inom området. Bra överblick över strandängar och omgivande vattenytor fås från flera av områdets bergsknallar.

Rönnbär höst

Fåglar

Totalt har 200 arter noterats inom området, varav 87 som häckar eller möjligen häckar.

Vår. I mars samlas stora antal gravänder, strandskator och tofsvipor, och senare under våren rastar flertalet andra vadararter och simänder. Större flockar små- och storspov ses ofta komma sträckande från sydväst. Höga antal fisk-och silvertärnor rastar i månadsskiftet april/maj. Ringtrast rastar i april, och senare under våren hörs näktergal sjunga. Sommar. Häckfågelfaunan är den vanliga för Bohuskusten med arter som grågås, gravand, ejder, större strandpipare, tofsvipa, enkelbeckasin och rödbena. Sydlig kärrsnäppa häckade senast 1996. Bland småfåglarna är ängspiplärka, stenskvätta, törnsångare och hämpling karaktärsarter och gråsiska (cabaret) häckar på Toftenäs. Grågäss, vitkindade gäss, simänder och vadare börjar rasta redan i juni och efter midsommar är höststräcket i full gång. Höst. Rastande vadare och tättingar på strandängarna är områdets största attraktion. Flera vadararter rastar i för Bohuslän höga antal. Dvärgbeckasin och flertalet Calidris-arter är regelbundna. Smålom, doppingar och alkor ses på djupare vatten, speciellt nordväst om Toftenäs. Pilgrimsfalk jagar ofta i området. Vinter. Utanför Toftenäs ses smålom och alkor och någon skärpiplärka. I övrigt är det ganska fågelfattigt med enstaka havsörnar på besök och vinterrevir av varfågel. Tillfälligt. Amerikansk kricka, stormfågel, silkeshäger, ägretthäger, vit stork, röd glada, skärfläcka, fjällpipare, sandlöpare, tuvsnäppa, myrsnäppa, smalnäbbad simsnäppa, kustlabb, fjällabb, tärnmås, kentsk tärna, alkekung, turkduva, turturduva, större piplärka, rödstrupig piplärka, citronärla, svarthakad buskskvätta, gräshoppsångare, sävsångare och höksångare (häckning).

Vägbeskrivning

Vid trafikljusen efter Tjörnbroarna tar du vänster på väg 169 och efter 5,5 km når du Wallhamnskrysset. Här tar du höger mot Kållekärr. Kör rakt fram i Kållekärr och fortsätt 2,2 km till rondellen, där du fortsätter rakt fram mot Skärhamn.

Vill du besöka Säby kile och Säby ö tar du höger efter 100 meter mot ”Säby 2” (blå skylt). Parkera på anvisad plats vid Säbygården efter 900 meter och fortsätt sedan ”Säbyleden” till fots. Efter 600 meter har du Säby kile på höger sida och efter ytterligare 1,2 km ser du de norra delarna av Breviks kile till vänster. Vandringsleden går sedan genom fina buskmarker och över betade ängar till västra delen av Säby ö.

Vill du besöka Breviks kile fortsätter du 3,3 km till nästa rondell där du tar höger mot Skärhamn. Vid skylten ”Skärhamn” efter 900 m ser du strandängarna och södra delarna av Breviks kile. Här finns en parkeringsplats på höger sida av vägen med en informationstavla över området. För att parkera kan du också fortsätta ytterligare 250 meter och ta till höger in på Radona (Getinge) industriområde. Parkera på anvisade platser. Notera dock att grinden stängs på kvällarna. Gå tillbaka mot strandängarna du såg tidigare och gå upp på den första höjden. Härifrån får du bra överblick över både östra och västra kilen samt de finaste strandängarna.

Vill du besöka Toftenäs fortsätter du ytterligare 450 meter på vägen mot Skärhamns centrum. Sväng mot höger på Toftenäsvägen och fortsätt förbi skylten ”Toftenäs” (gul skylt) efter 300 meter. Efter ytterligare 700 meter finns några parkeringsplatser vid vägens slut. Gå genom grinden (stäng noga efter dig!) och följ vandringslederna i området.

Skådartips

Säby kile: Längs ån som mynnar i Säby kile finns ett av de största vassområdena på Tjörn, och härifrån hörs flera nattaktiva arter. Ån kan passeras på en cykelbro 400 meter uppströms. På norra sidan av mynningen finns sanka områden där dvärgbeckasin rastar på senhösten. Breviks kile: Bästa överblicken över området får man från höjden söder Utänge ö som kan besökas hela året. Härifrån har man på förmiddagen fint medljus över den västra kilen. På eftermiddagen har man medljus över den östra kilen och den finaste strandängen. Mot sydost kan man spana av tre grunda dammar där simänder, vadare och måsfåglar ofta födosöker. Under tiden för tillträdesförbudet (se under ”Notera” nedan) kan detta område även överblickas från en avsats nedanför den stora höjden (Ranneberg) söder om Breviks kile. När tillträdesförbudet inte gäller kan man gå ut till en liten höjd norr om de grunda dammarna för att komma närmare den östra kilen. Vill man spana ut över de yttre delarna av kilen kan man gå upp på någon av höjderna norr om stranden. Den yttersta (Runnholmen) blir en ö vid högvatten och stövlar behövs alltid. Visa alltid hänsyn mot fåglarna i dessa känsliga områden även om tillträdesförbud inte gäller. Toftenäs: Mynningen till Breviks och Säby kilar spanar man bäst av från en brant höjd som nås via vandringsleden från parkeringen ut mot havet. Ta det försiktigt när du klättrar upp på höjden, speciellt om det är isigt och blött. Väl uppe har man en strålande utsikt ända ut till öppna havet och in mot Säby ö. Smålom, doppingar och alkor ses regelbundet under vinterhalvåret.

Notera

Området utgör det i särklass största sammanhängande betesområdet i Bohuslän och är skyddat enligt Natura 2000. Tillträdesförbud gäller på strandängarna runt södra delen av Breviks kile under tiden 1 april – 15 juli. Visa alltid hänsyn mot betande djur!

Länkar

http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/lanets-naturreservat/tjorn/breviks-kile/Pages/index.aspx

http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/lanets-naturreservat/tjorn/saby-kile/Pages/index.aspx

http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/lanets-naturreservat/tjorn/toftenas/Pages/index.aspx

http://svalan.artdata.slu.se/birds/listor/listor_artlista.asp?action=&year=&lokalid=23817&visaarter=ja&sort=art

Skribent: Per Undeland, 2013-07-17