Röjningar

Tjörns ängar och hagar ligger vanligen insprängda mellan bergen i lä för den ibland så hårda vinden.   Dessa öppna små markbitar utgör öns karaktär i lika hög grad som havet och klipporna. Våra hagmarker, som ofta är så kallade utmarker, är störst till arealen i Bohuslän och bland de artrikaste. Tyvärr läggs det ena jordbruket efter det andra ned med igenväxning av  markerna som följd. Lågvuxna blommande örter ersätts av högvuxna gräs och taggiga buskar som björnbär, slån och rosor, som för all del är vackra när de blommar men ogenomträngliga för både människor och djur.  Låga blommande örter som till exempel mandelblom, kattfot och backtimjan försvinner liksom fjärilar och andra insekter.

I Ängs- och hagmarksgruppen arbetar vi praktiskt med att röja och restaurera värdefulla hagmarker.  Vi väljer hagar med fin flora och där det finns betesdjur som kan beta av den nyröjda marken Gruppen träffas  4 gånger på våren och lika många gånger på hösten och röjer bort det som kor och hästar ratat.  Några som är erfarna  och vana vid att använda maskiner jobbar med röjsåg och övriga samlar ihop ris och eldar. Belöningen är att se hur fint det bli när buskarna kommer bort och enstaka vildaplar, hagtorn och fågelbärsträd kommer fram. Man kan sedan gå dit och njuta av blommor och insekter när våren kommer.

Under senare år har vi mest röjt  på Tuveslätt, Utänge ö och Brevik- Bredalen men kommande år  kommer  naturligtvis också  Björshuvudet att ingå.

Om du vill medverka en lördagsförmiddag någon gång då och då under året är du välkommen. Du behöver inga förkunskaper och du arbetar i den takt du klarar av och du är mycket välkommen att hjälpa till.

 

Var röjer vi?

Vi har ett antal olika ställen som vi har försökta att "hålla i trim". alla är mycket välkomna att hänga på ioch hjälpa till. Kolla här för att hitta.

Hitta till platserna