Fåglar på Tjörn 2013

En sammanfattning från 2013 för ett antal utvalda fågelarter på Tjörn.

Av Nils-Erik Nilsson, Rönnäng

Rödbena

6 lokaler med rapporterade häckningskriterier: Breviks kile, Bräcke kile, Köleröd kile, Olsby kile, Kuballe kile, samt Kårsund. 3 lokaler färre än 2012, kan dock ha samband med mindre skådaraktivitet i områden. Bräcke kile ny lokal med häckningsindicier.

Säkerställd häckning från endast 1 lokal: Kårsund med 1 unge.

Fenologi

Första observation Sista observation
14.4   Kårsund 5/10   Breviks kile
25.3 2010 Kårsund 24.10 2005 Breviks   kile

 

     År    

Breviks kile, häckande par rödbena      

2008

9

2009

5

2010

5

2011

4

2012

3

2013

2

Kommentarer:
Tämligen stabil nivå för arten vad gäller häckningsindicier totalt.
Breviks kile har nedåtgående trend, med endast 2 säkra revir under året. Dessutom ingen säkerställd häckning i området.

Spridda rapporter genom åren från öar och skär, främst i Stigfjorden, kan indikera att där finns några häckningar som missas pga. en lägre skådaraktivitet i de områdena.

 

Tofsvipa

9 lokaler med rapporterade häckningsindicier: Breviks kile, Olsby kile, Kårsund, Lökeskär, Sibräcka, Häller, Tyfta, Kyrkofjäll samt Valsäng.

Säkerställd häckning från 2 lokaler: Kårsund och Olsby kile.

Fenologi

Första   observation Sista observation
5.3   Breviks kile 29/10   Klädesholmen
7.1 2007 Breviks kile 2.12 2006 Breviks kile

 

    År   

Uppskattat antal häckande par tofsvipa

2008

30

2009

26

2010

25

2011

16

2012

16

2013

9

 

År

Breviks kile, häckande par tofsvipa      

2008

6

2009

6

2010

5

2011

5

2012

3

2013

1

Kommentarer:
En ordentlig nedgång jämfört med tidigare år! Tillfällighet eller allvarlig negativ trend? Likadant för Breviks kile, endast ett säkerställt revir.

Större strandpipare

En säkerställd häckning på Köleröd holme. Dessutom häckningsindicier på Flatholmen.

Fenologi

Första   observation Sista observation
5.3   Breviks kile 5.10   Köleröd kile (rekord)
29.2 2008 Breviks kile 3.10 2010 Breviks kile

 

År

Uppskattat antal häckande par st.   strandpipare

2008

3

2009

4

2010

3

2011

3

2012

3

2013

1

 Kommentar:
Svår att uppskatta arten då den kan häcka på yttre skär och öar och därmed undgå upptäckt. Noterbart att Breviks kile är helt utan observation med häckningskriterier.

Rödspov

Intressant notering: För fjärde året i rad observerades rasen Islandica under hösten på Breviks kile.

Från Svalan:

Rödspov, rasen islandica 1 1K födosökande Östra kilen, Breviks kile, Boh 12.9 2013 (Nils-Erik Nilsson, Jahn Ekman, Krister Svanvik, Petra Söderqvist mfl.)                        

Rödspov, rasen islandica 1 1K rast Inre strandängarna, Breviks kile, Boh 10.10 2012 (*Nils-Erich Karlsson, Stefan Mattsson, Nils-Erik Nilsson mfl.)  

Rödspov, rasen islandica 2 1K rast Breviks kile, Boh 28.8-29.8 2011 (*Per Undeland, Nils-Erik Nilsson, Krister Svanvik mfl.)  

Rödspov, rasen islandica 1 1K födosökande Breviks kile, Boh 8.10-10.10 2010 (*Per Undeland, Krister Svanvik, Petra Söderqvist mfl.)  

 

Mindre hackspett

Arten är rödlistad som Nära hotad.
4 lokaler med trolig/säker häckning. Säkerställd häckning i Kyrkofjäll och Basteröd. Förutom dessa lokaler även observationer med permanent revir i Sundsby och Häle mosse.

Arten är svårinventerad och ev. kan det finnas fler revir som inte upptäcks.

Sånglärka

Rapport med häckningsindicier från 15 olika lokaler. Totalt fanns det uppskattningsvis 29 sjungande individer under häckningstid.

Fenologi

Första   observation Sista observation
3.3   Pilane 30.10   Breviks kile
22.1 2009 Brog 30.11 2005 Breviks   kile

Kommentar:

En av de arter som drabbats hårt av jordbrukets intensifiering under 1900-talet. Arten finns på listan över rödlistade arter och bedöms som NT (Nära hotad). Minskning uppskattas enligt forskning till 25 % senaste 10 åren.

Innebär att det är viktigt med noggrann rapportering på Svalan, både vad gäller häckningskriterier och lokalangivelse.

Det är svårt att summera antalet sjungande individer exakt, så 29 fåglar är en uppskattning och måttstock för kommande år. 2012 registrerades 28 vilket alltså är jämbördigt med 2013. Noterbart att Valla hed/Fjälebro står för minst 8 revir.

 

Stort tack till alla som rapporterat på Svalan 2013. Utan dessa rapporter hade inte ovanstående rapport kunnat bli sammanställd.

Nils-Erik Nilsson, Rönnäng