Yttranden skogsgruppen 2017

Skogsgruppen har under 2017 besökt 12 st avverkningsanmälda platser vid totalt sju utflykter. Här nedan finns några av de yttranden som sammanställts och skickats in till Skogsstyrelsen. Körskador Tjörn A 59125-2016 avverkning A59125 mfl Angående avverkning A 44965-2017 Angående avverkning A 44950-2017

Läs mer

PRESSMEDDELANDE från Tjörns naturskyddsförening

Vi har genomfört en enkät till samtliga partier i kommunvalet om deras inställning till viktiga lokala frågor i Tjörns kommun. Enkäten visar att det finns ett brett stöd för att bevara strändernas skydd, trots tidigare uttalanden om motsatsen. En stor majoritet vill också införa en kommunekolog nästa år, något som vore en nyhet för Tjörn. […]

Läs mer

Yttrande 2014-07-09 över förhandsbesked Surdal 2:65

Tjörns naturskyddsförening har fått ärendet på remiss. Enligt den nu antagna översiktsplanen ska ny spridd bebyggelse begränsas och då särskilt i Klövedalsområdet. Spridd bebyggelse med enskilt avlopp medför ytterligare utsläpp av näringsämnen till redan övergödda vattendrag och havsvikar. Avrinningen från den planerade tomten går till Mabäcken som mynnar i Säby kile. Säby kile har den […]

Läs mer

Pressrelease angående Radonaområdet

2014-06-14 Pressrelease Detaljplanen för Radonaområdet på Tjörn har upphävts Detaljplanen för Radonaområdet i Skärhamn på Tjörn har upphävts av Länsstyrelsen. Detta av två skäl:  Miljökonsekvenserna är inte tillräckligt redovisade.  Beslutet om detaljplan har inte fattats i laga ordning. -Vi efterlyste redan i vårt överklagande en relevant och ordentlig beskrivning av miljökonsekvenserna av de 120 bostäder […]

Läs mer

Yttrande 2014-05-22

Tjörns naturskyddsförening har fått fyra förhandsbesked på remiss, här är vårt yttrande: Lilla Askerön 1:192 Vi avstyrker förslaget. Det bidrar till ytterligare spridd bebyggelse som blir helt bilberoende. Dessutom är recipienten, ett innerfjordsområde, redan övergödd. Skall det byggas mer på Lilla Askerön bör dricksvatten, avlopp och kollektivtrafik ordnas först. Hövik 3:6 Förtätning inne i samhället, […]

Läs mer

Yttrande 2014-02-14

Tjörns naturskyddsförening har fått ansökan på remiss. Yttrande angående förhandsbesked Köleröd 1:3 Med tanke på att den föreslagna platsen ligger inom riksintresse naturvård, gränsar till Stigfjordens naturreservat och till strandskydd avstyrker vi förhandsbeskedet. Enligt Tjörns naturvårdsprogram är området bedömt till klass 1. Ytterligare bebyggelse med avloppsutsläpp som belastar innerfjorden Stigfjorden bedöms inte vara förenligt med […]

Läs mer

Yttrande 2014-01-18

Tjörns naturskyddsförening har fått förhandsbeskeden på remiss Lilla Askerön 1:198,1:199 och 1:200 Avstyrks med tanke på att det behövs en samordning och förbättring av VA situationen på Lilla Askerön innan ytterligare bebyggelse medges. Risk finns i området för saltvatten vid borrning av dricksvatten. Recipienten dvs fjordsystemen runt Tjörn och Orust är klassade som ”påverkade” enligt […]

Läs mer

Yttrande 2014-01-13

Tjörns naturskyddsförening har fått utställningshandlingarna för Malaga-området på remiss. Vi anser att en utbyggnad av bostäder i Skärhamn, snarare än i oexploaterade områden, är en lämplig åtgärd eftersom det ligger inom tätorten där det finns utbyggd service såsom kollektivtrafik, vatten, avlopp, närhet till olika serviceinrättningar mm. Vi är dock tveksamma till den havsnära lokaliseringen och […]

Läs mer

Yttrande 2013-12-12

  Kuballe 2:2 Ansökan avstyrks pga att byggnationen bidrar till att ytterligare sprida bebyggelsen på ett för kommunens markanvändning olämpligt sätt, bl a påverkas transportbehov. Fastigheten behöver ha enskilda lösningar på vatten och avlopp, vilket är ofördelaktigt ur miljövårdssynpunkt. För Tjörns Naturskyddsförening Sverker Molander ordförande

Läs mer

Yttrande 2013-11-21

Synpunkter på Länsstyrelsens förslag på översyn av det utökade strandskyddet på Tjörn Tjörns naturskyddsförening har tagit del av förslaget under okt/nov 2013. Vi anser att det är ett bra förslag överlag och att det är positivt att få ta del av materialet i ett tidigt skede. Det är bara några detaljer som vi funderar på […]

Läs mer

Yttrande 2013-10-16

Röd 1:10 och 1:12 Avstyrks, vi håller med tjänstemannaförslaget att innan ytterligare bebyggelse medges skall en detaljplan tas fram för att ordna vatten, avlopp, väg, kollektivtrafik mm Lilla Askerön 1:190 Avstyrks, spridd bebyggelse på en ö långt från fungerande kollektivtrafik, vattenfrågan inte utredd- risk för saltvatten?, ytterligare avloppsbelastning på Askeröfjorden. VA- frågan bör utredas ordentligt […]

Läs mer

Yttrande 2013-09-06

Yttrande över samråd detaljplan Tubberöd 1:201 m fl Buskär Tjörns naturskyddsförening har fått rubricerad detaljplan på remiss. Vi är positiva till en förtätning med bostäder i områden där det finns utbyggd samhällsservice som kollektivtrafik, skolor mm eftersom det förhoppningsvis minskar bilåkandet.   Vi är dock lite tveksamma till den planerade kustnära förtätningen i detaljplanen eftersom […]

Läs mer