Björshuvudet

BJÖRSHUVUDET

Området ligger norr om Halsbäck vid stranden av Stigfjorden och är en mycket vacker gammal betesmark. Naturen är storslagen med den höga klippan Björshuvudet i fonden och en bukt med sandstrand som övergår i blomsterrika betesmarker. Man ser också den stora fördjupningen i marken där man förr bröt skalgrus som såldes till bönderna på fastlandet.

Här finns många olika naturtyper med sandstränder, kala berg, ett mindre kärr, buskage och gräsmarker som tillsammans ger en stor biologisk mångfald. Minst 250 arter kärlväxter finns här varav många är rödlistade dvs. att de är skyddsvärda för att de är hotade eller mycket sällsynta. Markens innehåll av skalgrus gör att många kalkgynnade arter trivs här och mycket ovanligt är den stora förekomsten av kustgentiana. Några andra exempel på ovanliga växter är strandvallmo, sumpgentiana, sandviol, vildlin, granspira, ängsruta och låsbräken. Att en så rik flora finns här beror naturligtvis på de betesdjur som ansat växtligheten med sina mular under flera hundra år.

Nu är det några år sedan de sista djuren betade här och markerna växer snabbt igen. Under ett par år har naturskyddsföreningen slagit de öppna ytorna med slåtterbalk men det är en kortsiktig konstgjord andning. Mänskliga aktiviteter kan nästan aldrig ersätta den naturvård som betesdjuren utför. Vi insåg att nu måste något radikalt till innan det är för sent och därför sökte föreningen medel hos Länsstyrelsen för en restaurering av markerna. Vi har nu fått pengar till röjning, stängsling och till att ordna vattenfrågan. Det mesta arbetet kommer att utföras av Lyröns entreprenad som också kommer att ha betesdjur här,  men en hel del arbete kommer att utföras ideellt av föreningen.

2013 Juni 176

 

 

PROJEKTET "RÄDDA BJÖRSHUVUDET"

Den som har intresse för att göra en naturvårdsinsats har nu sin chans att hjälpa till med röjning. Det fodras inga kunskaper för vi får handledning av vår projektledare och mest handlar det om att släpa ris och att elda. Föreningen har också verktyg med sig så det behöver man inte tänka på.

Vi kommer också att fortlöpande här, likt en blogg, att lägga ut information och bilder från arbetet på Björshuvudet

Till Björshuvudets blogg...