Skogsgruppen

För skogsägaren har varje träd ett ekonomiskt värde och varje träd han måste lämna kvar av naturvårdsskäl kostar honom, på kort sikt, pengar. På lång sikt är naturvård i skogen en god investering eftersom ett ekologiskt hållbart skogsbruk är nödvändigt om vi skall kunna bevara skogens alla värden. Detta gäller även för en virkesproducent.

Skogsgruppen har som uppgift att medverka till att våra skogar får behålla sina naturvärden, sin biologiska mångfald och sin skönhet. Här i Bohuslän värnar vi speciellt om den så kallade randlövskogen dvs den äldre lövskog som växer längs bergen och bildar en vacker mosaik tillsammans med ängar, hagar och inägor.

Tjörns lövskogar är visserligen i de flesta fall mycket små men riktiga pärlor särskilt då bäckraviner med al, annan fuktig alskog och våra ädellövskogar.

Skogsgruppen gör också kontroller där skog skall avverkas så och kan ge råd om det finns särskilda.
Tyvärr så händer det många gånger att vi få titta på redan avverkad skog eftersom man redan tagit ner skogen när vi får tillgång till informationen. Då kontrollera vi att skogsägaren gjort det som de ålagts enligt lagen att göra.