Översiktsplan 2012 Tjörn

Tjörns Naturskyddsförening (TNF) verkar för att bevara och skydda vår natur och miljö, så att vi under ansvar kan leva och bo i den.

TNF har både givit synpunkter under arbetet med översiktsplan 2012 (ÖP 2012) och granskat utställningsversionen av planen, som skall gälla för lång tid framöver och är en inriktning på hur Tjörn skall utvecklas. Det är därför viktigt att den innehåller är korrekt information och att man tagit nödvändiga hänsyn både i förarbeten och i planen. TNF har granskat ÖP 2012 både som helhet och mer på djupet i vissa delar.


Synpunkter på Översiktsplan 2012

Tjörns Naturskyddsförening, TNF, har som en av sina huvudmålsättningar att värna Tjörns natur. En mångformig, levande och vacker natur, är en rikedom i sig, men också en attraktionskraft för både fler besökare/turister och fler fastboende. De givna förutsättningarna med havet, skärgården och de bohuslänska klipporna och bergen är unika, och det samspel som under lång tid varit mellan natur och kultur på Tjörn har givit ett landskap med stora skönhetsvärden. Att utveckla kommunen och samtidigt bevara förutsättningarna för rika och mångformiga ekosystem går hand i hand – naturen är en förutsättning med sina värden för rekreation och olika typer av friluftsliv. Men kommunens utveckling måste ske på ett sätt så att dess förutsättningar inte skadas – utvecklingen måste vara hållbar.

Det är i detperspektivet som långsiktig planering måste placeras in, och en översiktsplan är ett, av flera,konkreta instrument för att åstadkomma koordination och långsiktighet.

Naturvärdena på Tjörn är en av öns viktigaste tillgångar, både nu och i framtiden. För att de skall kunna ”användas” på lång sikt måste de många små – kommunala och privata – besluten inordnas i en helhetssyn så att utvecklingen kan bli hållbar. Den helhetssynen finns enligt TNFs mening inte i tillräcklig utsträckning i ÖP 2012. Risken för en fortsatt smygande fragmentering av naturvärdena genom obetänksam bebyggelse och användning av mark- och vatten är stor när det saknas tydliga kopplingar mellan mål och hänsyn till allmänna intressen och riksintressen. ÖP 2012 är en besvikelse och representerar som  TNFs styrelse ser det en missad chans att dels bygga upp kunskaperna om konsekvensanalys av olika verksamheter på ön, dels säkerställa att de naturvärden som finns på Tjörn skyddas på lång sikt.

ÖP 2012 synpunkter slutversion insänd

ÖP Del1

ÖP Del 2

ÖP Del 3

Mer information om Översiktsplanen

Tjörns kommun har en sida där du kan läsa mer om översiktsplanen från deras sida.